Main page
Sections
Committees
General information, Deadlines,
Conference Proceedings

Information about Chernivtsi
Conference address


Organizing Committee

A.  Samoilenko (Co-Chairman)
M. Tkach (Co-Chairman)
M. Portenko
V.  Yasynskyi
O.  Kulik (Secretary)
T.  Karatayeva (Secretary)
I.   Yurchenko (Secretary)


Program Committee

V.  Buldygin
A.  Dorogovtsev
O.  Ivanov
 I.  Kovalenko
Yu.Kozachenko
Yu.Kondratiev
V.  Korolyuk
R.  Maiboroda
S.   Makhno
Yu. Mishura
M. Portenko
M. Pratsiovytyi
Ya. Prytula
A.   Samoilenko
Eu. Seneta
H.   Syta
A.   Skorokhod
Ye. Tsarkov
M.  Yadrenko
O.   Kulik


Local Organizing Committee

S.   Melnichuk    (Chairman)
R.  Petrishin
M. Sverdan
V.  Yasinsky
F.   Sopronyuk
Ya. Yeleiko
Ya. Chabaniuk
B.   Kopytko
I.    Yurchenko
V.   Bereza
S.   Antoniuk
A.   Sadovyak
V.   Slusarchuk
M.  Rusnak
V.   Vorobets
V.   Fedoruk
V.   Deibuk