Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Засідання Київського математичного товариства (Archiv)

Organiser: КМТ
Location: Інститут математики НАН України, 305, 11.00
Date Seminar
28, December 2012
15:00 Friday
Стохастичні еволюції точкових систем: статистичний опис та мезоскопічна границя
Дмитро Фінкельштейн (Інститут математики НАНУ)

Резюме:
Розглянуто еволюції систем зліченної кількості елементів, розташованих у евклідовому просторі, які випадковим чином народжуються, гинуть та перестрибують. Запропоновано статистичний опис стохастичних динамік таких систем та наведено його основні характеристики. Це дозволяє розглянути побудову відповідної нерівноважної динаміки в рамках операторного підходу в функціональних просторах. Розглянуто сімейство мезоскопічних скейлінгів параметрів динаміки та початкових станів, що пов’язує в рамках операторного підходу скейлінг типу Власова із скейлінгом Лебовіца-Пенроуза. Отримано та досліджено нелінійні нелокальні кінетичні рівняння на щільності систем у мезоскопічній границі. Розглянуто можливість розкладу перешкальованих статистичних характеристик системи за малим параметром скейлінгу.
15, January 2009
15:00 Thursday
Тілтинг-теорія і зображення лінійних груп над евклідовими алгебрами.
Дрозд Юрій (ІМ НАН України)

Резюме:
Буде розглянуто застосування тілтинг-теорії до опису унітарних зображень загального положення лінійних груп над евклідовими алгебрами, тобто, алгебрами, похідні категорії яких еквівалентні похідним категоріям евклідових сагайдаків.
15, January 2009
14:00 Thursday
Популяційна модель світу в термінах структурно-подібних фрактальних мір.
Кошманенко Володимир (ІМ НАН України)

Резюме:
Досліджується динамічна система, що моделює популяцію біологічного виду в просторі структурно-подібних фрактальних мір. Композиція (відображення), яке задає динамічну систему, пов"язане з варіантом нескінченої системи рівнянь Лотки-Вольтерри і є багатовекторним узагальненням квадратичної функції, добре відомого логістичного рівняння. Задача полягає у вивчені фрактальної та спектральної структури носіїв мір, їх перетворень, що відповідають як популяційним процесам, так і конфліктним взаємодіям біологічних видів. Основні результати стосуються взаємозв"язків дискретних та сингулярно неперервних мір.
15, January 2009
12:00 Thursday
Особливості локального розподілу власних значень випадкових матриць великих розмірів.
Щербина Марія (Математичне відділення ФТІНТ НАН України)

Резюме:
Буде розглянуто сумісний розподіл власних значень випадкових матриць у випадках, коли відстань між цими значеннями є пропорційною середній локальній відстані, та обговорено універсальність такого розподілу для різноманітних ансамблів випадкових матриць.
15, January 2009
11:00 Thursday
Числення розподіленого порядку та рівняння ультраповільної дифузії
Кочубей Анатолій (ІМ НАН України)

Резюме:
У рівняннях дифузії розподіленого порядку роль похідної за часом виконує дробова похідна Капуто-Джрбашяна порядку $\alpha \in (0,1)$, проінтегрована по $\alpha$ з деякою вагою. Такі рівняння використовуються в фізичній літературі для моделювання дифузії з логарифмічним порядком зростання середнього квадратичного зміщення часток, що дифундують. У роботі розвинуто математичну теорію таких рівнянь, вивчені похідні та інтеграли розподіленого порядку, дано їхню теоретико-операторну інтерпретацію.
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics