Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Київський семінар з функціонального аналізу (Архів)

Організатор: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України, Online, 14-30
Дата та час Семінар
17, March 2021
14:30 Wednesday
$С^*$-алгебра q-CCR iзоморфна алгебрi Кунца-Тьоплиця / $С^*$-algebra of q-CCR is isomorphic to the Cuntz-Toeplitz algebra
Олексій Кузьмін (Гетеборзький університет / University of Gothenburg)

Резюме:

У цій доповоді ми розглянемо питання незалежності классу $С^*$-ізоморфізму алгебри $q$-канонічних коммутаційних співвідношень ($q$-CCR) від параметру деформації $q$. Ми доведемо що $q$-ССR ізоморфна алгебрі Кунца-Тьоплиця ($0$-CCR) для будь-якого $q$ такого що $|q| < 1$.

In this talk we consider the question of independence of $С^*$-isomorphism class of the $q$-canonical commutation relations ($q$-CCR) from the deformation parameter $q$. We prove that $q$-CCR is isomorphic to the Cuntz-Toeplitz algebra ($0$-CCR) for every $q$ such that $|q| < 1$.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92448165907?pwd=OW5Pam9nb1ZiNm1WckNKaitnaFVlZz09

Meeting ID: 924 4816 5907
Passcode: 986289

03, March 2021
14:30 Wednesday
Кореляція кластерів
Олексій Ребенко (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Описані кореляції кластерів та оцінки їх спадання. Виведені нові рівняння для частково зв’язних кореляційних функцій, які описують взаємодію між кластерами. Розв’язки цих рівнянь записуються у вигляді розкладів, доданки яких представляються аналітичними внесками від діаграм-лісів. Отримана формула для кількості діаграм-лісів при заданій кількості кластерів і часинок у кожному кластері. Ця формула узагальнює відому формулу Келі кількості діаграм-дерев з заданим числом вершин.

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96457684984?pwd=VWVLa2ZvdlBlSmdzYWxoVHc3UDREQT09

Meeting ID: 964 5768 4984
Passcode: 546447

 

24, February 2021
14:30 Wednesday
Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі (за матеріалами докторської дисертації) / Analysis on spectra of algebras of analytic and smooth functions on a Banach space
Тарас Василишин (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University))

Резюме:

В роботі вивчаються алгебри симетричних (інваріантних відносно композиції аргументу із довільним вимірним автоморфізмом області визначення аргументу) функцій на банахових просторах вимірних за Лебегом функцій на підмножинах множини дійсних чисел і на декартових степенях таких банахових просторів.Описано спектри (множини нетривіальних неперервних скалярнозначних гомоморфізмів) алгебр Фреше симетричних цілих аналітичних функцій обмеженого типу на банахових просторах. Також побудовано зображення цих алгебр Фреше у вигляді алгебр Фреше аналітичних функцій на їхніх спектрах.

We consider algebras of symmetric (invariant under the composition of its argument with any measurable automorphism of the domain of the argument) functions on Banach spaces of Lebesgue measurable functions on subsets of the real line and on Cartesian powers of these Banach spaces. We describe spectra (sets of nontrivial continuous scalar-valued homomorphisms) of Fr?chet algebras of symmetric entire analytic functions of bounded type on Banach spaces. Also we represent these Fr?chet algebras as Fr?chet algebras of analytic functions on their spectra.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95431976012?pwd=SFRqOURRNU5tSkRGbk1uQitaUS9zUT09

Meeting ID: 954 3197 6012
Passcode: 799122

17, February 2021
14:30 Wednesday
Фундаментальні розв’язки задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь (за матеріалами докторської дисертації)
Ігор Мединський (Національний університет “Львівська політехніка”)

Резюме:

В доповіді робиться огляд основних результатів докторської дисертації, яка присвячена побудові, дослідженню і застосуванню фундаментальних розв’язків задачі Коші для таких чотирьох класів вироджених параболічних рівнянь:
К1: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова другого порядку;
К2: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова довільного порядку;
К3: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова другого порядку і виродженням на початковій гіперплощині;
К4: параболічні системи векторного порядку і виродженням на початковій гіперплощині.

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99153919751?pwd=eHdFNjJZZ25QWG1IK3Q0aDZGYmg1UT09

Meeting ID: 991 5391 9751
Passcode: 149373

10, February 2021
14:30 Wednesday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням / Non conformal modulus method in the theory of mappings with finite distortion
Руслан Салімов (Інститут математики НАН України (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine))

Резюме:

Доповідь присвячена дослідженню властивостей відображень зі скінченним спотворенням, що активно досліджуються  протягом останніх 20 років. Розвивається метод неконформного модуля для дослідження диференціальних, локальних, асимптотичних та граничних властивостей відображень зі скінченим спотворенням, кільцевих та нижніх $Q$-гомеоморфізмів, визначених в термінах неконформного $p$-модуля.

The talk is devoted to the study of the properties of mappings with finite distortion, which actively studied during the last 20 years. In the thesis, the method of the non conformal modulus is  developed  to research differential, local, asymptotic and boundary properties of mappings with finite distortion, ring and lower $Q$-homeomorphisms defined in terms of non conformal $p$-modulus.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94059491641?pwd=ZmlsU1UwS3pYWWZmNVRTY2V6NGhMZz09

Meeting ID: 940 5949 1641
Passcode: 559988

 

03, February 2021
14:30 Wednesday
Питання повноти і базисності граничних задач для систем звичайних диференціальних рівнянь / On completeness and Riesz basis property of boundary value problems for systems of ordinary differential equations
Антон Луньов (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Слов'янськ)

Резюме:

Розглядаються граничні задачі для загальних  $n \times n$ систем диференціальних рівнянь першого порядку на відрізку, що мають вигляд $-i B^{-1} y' + Q(x) y = {\mathbf l} y$. Отримано умови повноти системи кореневих векторів у нерегулярному випадку, які істотно залежать від потенціалу $Q$. Доведено блочну базисність Ріса для широкого класу регулярних граничних задач з обмеженим потенціалом $Q$ у загальному $n \times n$ випадку. Також доведено базисність Ріса посиленно регулярної граничної задачі для $2 \times 2$ системи типу Дірака з $L^1$-потенціалом $Q$. Всі ці результати застосовано для отримання повноти та блочної базисності Ріса динамічного генератора моделі балки Тимошенка.

We consider boundary value problems for general  $n \times n$ systems of ordinary differential equations of the form $-i B^{-1} y' + Q(x) y = {\mathbf l} y$ on a finite interval. We find conditions of completeness of the root vectors system in irregular case that substantially depend on the potential $Q$. We also prove Riesz basis property with parentheses for a wide class of regular BVPs with bounded potential $Q$ in a general $n \times n$ case. We also prove Riesz basis property for strictly regular BVPs for $2 \times 2$ Dirac-type system with $L^1$-potential. All these results are applied to obtain completeness and Riesz basis property with parentheses for dynamic generator of  Timoshenko beam model.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99262745319?pwd=QVBWNzRHc2pCalFaZGNaRDFJNkNmdz09

Meeting ID: 992 6274 5319
Passcode: 954984

 

27, January 2021
14:30 Wednesday
Основи теорії вільних некомутативних функцій та деякі застосування в алгебрі и аналізі / Foundations of the theory of free noncommutative functions and some applications in algebra and analysis
Дмитро Калюжний-Вербовецький (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)

Резюме:

Доповідь присвячена систематичній побудові основ теорії вільних некомутативних функцій, у повній природній загальності. Такі функції є означеними на матрицях будь-якого розміру і приймають свої значення у просторах матриць того ж розміру, так що вони інваріантні відносно операцій прямої суми та подібності матриць. Основними прикладами таких функцій служать некомутативні поліноми, некомутативні раціональні функції та некомутативні степеневі ряди, але це далеко не повний перелік. Ці функції допускають диференціaльно-різницеве числення, аж до некомутативної формули Тейлора. Як наслідок, вони мають дуже сильні  властивості, що дозволяють отримати цікаві алгебраїчні та аналітичні результати. Наприклад, встановлено такий чисто алгебраїчний факт: родина поліномів від матричних елементів на матрицях усіх розмірів, що інваріантна відносно операцій прямої суми та подібності матриць і така, що степені поліномів обмежені, має виникати шляхом обчислення одного некомутативного полінома на матрицях усіх розмірів. Другий, аналітичний приклад: локально обмежена некомутативна функція має бути аналітичною. У доповіді буде також наведено стислий історичний огляд та деякі інші застосування.

The report is devoted to a systematic construction of foundations of the theory of free noncommutative functions, in full natural generality. Such functions are defined on matrices of any size and take their values in matrix spaces of the same matrix size, so that they are invariant with respect to operations of taking direct sums and similarities of matrices. The main examples of such functions are noncommutative polynomials, noncommutative rational functions and noncommutative power series, but this is by no means a complete list. These functions allow differential-difference calculus, up to the noncommutative Taylor formula. As a result, they have very strong properties that allow one to get interesting algebraic and analytical results. For example, such a purely algebraic fact is established: a family of polynomials of matrix elements on matrices of all sizes, which is invariant with respect to direct sums of matrices and matrix similarities and such that the degrees of polynomials are bounded, must arise from calculating values of one noncommutative polynomial on matrices of all sizes. Second, analytical example: a locally bounded noncommutative function must be analytical. The report will also provide a brief historical overview and include some other applications.


Zoom:  Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96191298906?pwd=YkpXekk5U2ltMXM3Y09JcTJEYzNCQT09

Meeting ID: 961 9129 8906
Passcode: 358700

 

20, January 2021
14:30 Wednesday
Еліптичні задачі в узагальнених просторах Соболєва / Elliptic problems in generalized Sobolev spaces
Олександр Мурач (Інститут математики НАН України / Institute of Mathematics NAS of Ukraine)

Резюме:

Доповідь присвячена новому напряму в теорії еліптичних крайових задач. Він досліджує їх властивості в узагальнених просторах Соболєва, параметризованих за допомогою функції, залежної від частотних змінних. У доповіді обговорюються нові теореми про характер розв'язності і регулярність розв'язків еліптичних задач з крайовими даними довільної низької регулярності. Ці результати застосовано до однорідних еліптичних рівнянь і до еліптичних задач з білим шумом на  межі.

The talk is devoted to a new direction in the theory of elliptic boundary-value problems. It investigates their properties in generalized Sobolev spaces, parametrized with a function depending on frequency variables. The talk discusses new solvability and regularity theorems for elliptic problems with boundary data of arbitrary low regularity. The results are applied to homogeneous elliptic equations and to elliptic problems with white noise on the boundary.

https://zoom.us/j/99800391484?pwd=MlhZOFJwdkl1aGNoWEFTT0JFREJjQT09
Meeting ID: 998 0039 1484
Passcode: 318036

 

23, September 2020
14:30 Wednesday
Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини
Ірина Денега (Інститут математики НАН України)
25, March 2020
14:30 Wednesday
УВАГА!!! Доповідь ВІДМІНЕНО у зв’язку із карантином! (Коли сума замкнених підпросторів гільбертового простору замкнена)
Іван Фещенко (Доповідь перенесено на іншу дату !!!)

Резюме:

***  Доповідь переноситься на іншу дату. Слідкуйте за оголошеннями.

26, February 2020
14:30 Wednesday
Про властивість оберненого найкращого наближення систем підпросторів гільбертового простору (продовження доповіді від 12.02.2020)
Іван Фещенко (Інститут математики НАН України)
12, February 2020
14:30 Wednesday
Про властивість оберненого найкращого наближення систем підпросторів гільбертового простору
Іван Фещенко (Інститут математики НАН України)
11, December 2019
14:30 Wednesday
Класифікація коідеалів в квантових групоїдах та її застосування
Леонід Вайнерман (Univ. Caen, France)
25, November 2019
14:30 Monday
Stability results for thermoelastic plates and plate-membrane systems
Sophia Rau (Department of Mathematics and Statistics, University of Konstanz, Germany)
11, September 2019
14:30 Wednesday
Про оптимальну оцінку похибки для першого кроку методу поперемінних проекцій
Фещенко І.С. (нститут математики НАН України, Київ)
04, September 2019
14:30 Wednesday
Про новий метод розв'язування обернених спектральних задач на відрізку та прямій
Торба С.М. (Центр наукових досліджень та післядипломної освіти (Cinvestav del IPN), Мексика)
19, June 2019
14:30 Wednesday
Узагальнені аналітичні функції при розв’язанні диференціальних рівнянь
Клен Ірина Вікторівна (Університет комунікаційних технологій, м. Київ)
26, April 2019
14:30 Friday
Формозберігаюче наближення функцій
Дзюбенко Герман (Інститут математики НАН України, Київ)
22, April 2019
14:30 Monday
Моногенні функції в асоціативних алгебрах
Віталій Шпаківський (Інститут математики НАН України, Київ)
13, March 2019
15:00 Wednesday
Системи підпросторів гільбертових та банахових просторів, їх властивості та застосування
Фещенко Іван Сергійович (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка)
13, February 2019
14:30 Wednesday
p-Адичні кулонівські гази
Сергій Торба (Mathematical Department, CINVESTAV del IPN, Mexico)
06, February 2019
14:30 Wednesday
Деякі класи функціональних гіллястих ланцюгових дробів і кратні степеневі ряди
Дмитришин Роман Іванович (м. Івано-Франківськ)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
16, January 2019
14:30 Wednesday
Крайові задачі на нескінченновимірних багатовидах
Потапенко Олексій Юрійович (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
26, December 2018
14:30 Wednesday
Про багатовимірне нелінійне рівняння з р-адичною просторовою змінною
Антонюк О.В. (Інститут математики НАН України, Київ)
28, November 2018
14:30 Wednesday
Про регуляризацію малим шумом диференціальних рівнянь з неліпшицевими коефіцієнтами
Пилипенко  А.Ю. (Інститут математики НАН України, Київ)
14, November 2018
14:30 Wednesday
Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь керованих процесом Вінера
Боднарчук  С.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
31, October 2018
14:30 Wednesday
Нові представлення у вигляді ряду для інтегральних ядер оператора перетворення та його оберненого і деякі застосування
Сергій Торба (Mathematical Department, CINVESTAV del IPN, Mexico)
26, June 2018
16:00 Tuesday
Про рівняння для опису динаміки популяцій.
Рябуха Тетяна Вікторівна (Інститут математики НАН України, Київ)
23, May 2018
16:00 Wednesday
Вибух з концентрацією маси для довгохвильового нестійкого рівняння тонких плівок
Таранець Роман Михайлович (ІПММ НАНУ, Слов'янськ)

Резюме:
Для слабких розв'язкiв рiвняння тонких плiвок з нестiйкою диффузiєю iз негативною початковою енергією показано, що розв'язок вибухає за скiнчений час i має мiсце явище концентрації маси
17, May 2018
16:00 Thursday
Спектральні функції для класичного та узагальненого перетворення Фур’є
Могилевський Вадим Йосипович (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
16, May 2018
16:00 Wednesday
Аналітичні властивості процесів Пуасона та Скеллама з випадковою заміною часу
Бучак Христина (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
10, May 2018
16:00 Thursday
Функціональні, теоретико-множинні та топологічні методи і їх застосування до статистичних та релятивістських систем
Ярослав Грушка (Інститут математики НАН України, Київ)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
18, April 2018
16:00 Wednesday
Деякі узагальнення дробових процесів і полів
Ральченко К.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
11, April 2018
16:00 Wednesday
Деякі задачі оптимального відновлення операторів та функціоналів
Дмитро Скороходов (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
04, April 2018
16:00 Wednesday
Узагальнені J-внутрішні і гамма-твірні матриці-функції та індефінітні інтерполяційні проблеми
Олена Сухорукова (Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, м. Київ)
12, March 2018
14:30 Monday
Modeling fluid's dynamics with master equations in ultrametric spaces representing the treelike structure of network of capillaries
Andrei Khrennikov (Mathematical Institute, Linnaeus University, Sweden)

Резюме:
We present a new conceptual approach for modeling of fluid flows in random porous media based on explicit exploring of treelike geometry of complex capillary networks. Such patterns can be represented mathematically as ultrametric spaces and the dynamics of fluids by ultrametric diffusion. The images of p-adic fields, extracted from the real multiscale rock samples and from some reference images, are depicted. In this model the porous background is treated as the environment contributing to the coefficients of evolutionary equations. For simplest trees, these equations are essentially less complicated than those with fractional differential operators which are commonly applied in geological studies looking for some fractional analogs to conventional Euclidean space but with anomalous scaling and diffusion properties. It is possible to solve the former equation analytically and, in particular, to find stationary solutions. The main aim of this paper is to attract the attention of researchers working on modeling of geological processes to the novel ultrametric approach and to show some examples from the petroleum reservoir static and dynamic characterization, able to integrate the p-adic approach with multifractals, thermodynamics and scaling. We also present a non-mathematician friendly review on trees and ultrametric spaces and pseudo-differential operators on such spaces.
21, February 2018
14:30 Wednesday
Динамічна топологія (продовження доповіді від 9 лютого 2018 р.)
Сергій Коляда

Резюме:
Спільне засідання Київського семінару з функціонального аналізу та Семінару лабораторії топології Інституту математики НАН України.
10, January 2018
14:30 Wednesday
Ітерації Річчі на однорідних просторах
Артем Пулемьотов (Університет Квінсленда, Австралія)
29, November 2017
16:00 Wednesday
Вступ до теорії мінливих множин (продовження)
Ярослав Грушка (Інститут математики НАН України, Київ)

Резюме:
Продовження доповіді, розпочатої 15.11.2017
22, November 2017
16:00 Wednesday
Нелокальні крайові задачі для лінійних рівнянь з частинними похідними та операторно - диференціальних рівнянь
Я.О. Баранецький (НУ «Львівська політехніка», м. Львів)

Резюме:
Доповідь присвячена огляду результатів досліджень деяких класів нелокальних багатоточкових та крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь із частинними похідними та диференціальних рівнянь, коефіцієнти яких залежать від необмежених операторів та інволюції. Зокрема розглянуто спектральні властивості, умови існування та єдиності розв’язку задачі та його розвинення в ряд за системою кореневих функцій.
15, November 2017
16:00 Wednesday
Вступ до теорії мінливих множин
Ярослав Грушка (Інститут математики НАН України, Київ)
08, November 2017
16:00 Wednesday
Властивості розв’язків диференціальних рівнянь у банаховому просторі на нескінченному інтервалі
Горбачук Володимир Мирославович (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")
01, November 2017
16:00 Wednesday
Методи та характеристики у лінійній та нелінійній апроксимації класів гладких функцій
В.С.Романюк. (Інститут математики НАН України, Київ)
18, October 2017
16:00 Wednesday
Існування та властивості узагальнених розв'язків дивергентних квазілінійних диференціальних рівнянь та систем
М.І. Яременко. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")
11, October 2017
16:00 Wednesday
Додатно визначені ядра скінченної та нескінченної кількості змінних
Лопотко Олег В'ячеславович. (Національний лісотехнічний університет України, Львів)
04, October 2017
16:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С.А. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
21, June 2017
16:00 Wednesday
Індефінітна проблема моментнів Стілт’єса та неперервні дроби
Іван Ковальов (Національний педагогiчний унiверситет iменi М. Драгоманова, м. Київ)
24, May 2017
16:00 Wednesday
Алгебраїчні проблеми в задачах математичної фізики
Вячеслав Бойко (Інститут математики НАН України, м. Київ)
17, May 2017
16:00 Wednesday
Factorization of almost periodic matrix functions: some recent results and open problems.
I.M. Spitkovsky (New York University Abu Dhabi, United Arab Emirates)
10, May 2017
16:00 Wednesday
Дії квантових групоїдів на С*-алгебрах та теорема типу Таннаки-Крейна
Л.Й. Вайнерман (Caen, France)
19, April 2017
16:00 Wednesday
Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів
 Шарин С.В. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
19, April 2017
14:30 Wednesday
Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь і варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності
 Бугрій О.М. (Львівський національний університет імені Івана Франка)
05, April 2017
16:00 Wednesday
Умови субгармонічності та субгармонічні продовження функцій (продовження)
Покровський Андрій Володимирович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Продовження доповіді, розпочатої 29 березня 2017 р.
29, March 2017
16:00 Wednesday
Умови субгармонічності та субгармонічні продовження функцій
Покровський Андрій Володимирович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Продовження доповіді буде 5 квітня 2017 р...
15, March 2017
14:30 Wednesday
Екстремальні задачі теорії наближень в лінійних нормованих просторах
Шидліч Андрій (Інститут математики НАН України, м. Київ)
25, January 2017
14:30 Wednesday
Усувні особливості розв'язків рівняння мінімальних поверхонь
Покровський Андрій Володимирович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
21, December 2016
14:30 Wednesday
Асимптотичний аналіз крайових задач в з'єднаннях тонких областей
Арсен Клевцовський

Резюме:
В доповіді буде представлений асимптотичний метод дослідження крайових задач в областях, які складаються з тонких криволінійних циліндрів, з’єднаних через область малого діаметру. Результати обґрунтовують перехід від тривимірних крайових задач в таких областях до відповідних одновимірних задач на графах з врахуванням різних факторів.
07, December 2016
14:30 Wednesday
Обернена спектральна задача Хохштадта для Якобієвих матриць
Нижник Леонід Павлович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
16, November 2016
14:30 Wednesday
Теореми про середнє значення для розв'язків лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними
А.В. Покровський (Інститут математики НАН України, м. Київ)
01, November 2016
14:30 Tuesday
Aronson's type theorem on ultrametric spaces
Alexander Bendikov (Wroclaw University, Poland)
19, October 2016
16:00 Wednesday
Про представлення самоспряженого оператора дійсною лінійною комбінацією ортопроекторів
Рабанович В.І. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
12, October 2016
16:00 Wednesday
Коли сума доповнюваних підпросторів доповнювана?
Фещенко І.С. (Київський Національ­ний Університет імені Тараса Шевченка)
28, September 2016
16:00 Wednesday
УВАГА! Засідання семінару перенесено у зв’язку із хворобою доповідача (доповідь, що була запланована: Теореми про середнє значення для розв'язків лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними)
Засідання семінару перенесено: А.В. Покровскийй (Інститут математики НАН України, м. Київ)
21, September 2016
16:00 Wednesday
Гладкі і узагальнені вектори генератора аналітичної півгрупи
Горбачук Мирослав Львович (член-кор. НАН України, Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Доповідь присвячена 110 роковинам з дня народження Я. Лопатинського. В доповіді будуть дані короткі спогади про Я. Лопатинського. Також будуть розглянуті гладкі та узагальнені вектори генератора аналітичної півгрупи і дано їх застосування до розв’язування різних задач аналізу.
14, September 2016
16:00 Wednesday
Якісний аналіз і чисельне моделювання систем із пам'яттю
А. Л. Гуляницький (факультет кібернетики КНУ ім. Шевченка, м. Київ)
08, June 2016
16:00 Wednesday
Пакувальна розмірність та її властивості
Олександр Слуцький (НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ)
01, June 2016
16:00 Wednesday
Сингулярні несиметричні збурення самоспряженого оператора
Вдовенко Тетяна (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")
25, May 2016
16:00 Wednesday
Еліптичні з параметром крайові задачі з невідомими додатковими функціями на межі області
Заворотинський Андрій Володимирович

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
18, May 2016
16:00 Wednesday
Матриці типу Якбі, відповідні двовимірній проблемі моментнів
Козак Валентина (Національний технічний університет України
20, April 2016
14:00 Wednesday
Абстрактна інтерполяційна проблема в узагальнених класах Неванлінни
Нейман Євген (Донецький національний університет, м Вінниця)
06, April 2016
14:00 Wednesday
Узагальнена інтерполяційна проблема Шура-Такагі
Деркач Володимир
23, March 2016
14:30 Wednesday
Оператори у вагових просторах Гарді
Володимир Дільний (Львівський національний університет імені Івана Франка)
09, March 2016
14:00 Wednesday
Простори соболєвського типу та оператори перетворення в задачах керування для хвильового рівняння на півосі
Фардигола Л.В. (м. Харків)
10, February 2016
14:30 Wednesday
Метод параметріксу для розв’язання деяких інтегро-диференціальних рівнянь
Вікторія Кнопова
23, December 2015
14:00 Wednesday
Проблема сингулярного збурення для нелінійного генератора напівгрупи марковського процесу
І.В.Самойленко (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка)
16, December 2015
14:00 Wednesday
Біжучі хвилі та довготривала поведінка у двічі нелокальному рівнянні Фішера-Колмогорова-Піскунова
Д.Л. Фінкельштейн (Інститут математики НАН України, м. Київ та Swansea University, Велика Британія)
09, December 2015
14:00 Wednesday
Доповідь, присвячена 200-річчю від дня народження Карла Веєрштраса
Горбачук Мирослав Львович (член-кореспондент НАН України, Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
В доповіді буде коротко охарактеризовано фундамен­тальні відкриття Веєрштраса, які визначили подальший розвиток математики і форму викладу математичних результатів наступним поколінням. Буде також відзначено вплив Веєрштраса на розвиток математики на Україні
02, December 2015
14:00 Wednesday
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Юлія Самойленко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації.
11, November 2015
14:00 Wednesday
Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об’єктів з фрактальними властивостями
Сербенюк Симон Олександрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
04, November 2015
16:00 Wednesday
Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв’язних еволюційних систем
Горбань Н.В. (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка)
28, October 2015
16:00 Wednesday
Узагальнення методу Вімана-Валірона для дробових похідних цілих функцій та його застосування
Семочко Н.С. (Львівський національний університет імені Івана Франка)
21, October 2015
16:00 Wednesday
Аналітичні методи в задачах статистичної механіки та нелінійної дифузії
О.В. Антонюк (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
14, October 2015
16:00 Wednesday
---
--- Увага! Засідання семінару перенесено на 21.10.2015 о 16-00
30, September 2015
16:00 Wednesday
Задача Коші та нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами
Дрінь Ярослав Михйлович (м. Чернівці)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
16, September 2015
16:00 Wednesday
Характеристичні функції крайових задач при послідовному та паралельному з'єднанні квантових графів
В'ячеслав Півоварчик (м. Одеса)
02, September 2015
16:00 Wednesday
Про математичну творчість С.Д. Ейдельмана (до 95-річчя від дня народження)
Кочубей А.Н. (Інститут математики НАН України, м. Київ); Ейдельман Ю.С. (Тель-Авівський університет); Івасишен С.Д. (Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ)
15, July 2015
12:00 Wednesday
Оберненні спектральні задачі для якобієвих матриць
Нижник Леонід Павлович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
17, April 2015
15:00 Friday
Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та ультрапараболічні варіаційні нерівності
Процах Наталія Петрівна. (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, м. Львів)
01, April 2015
14:00 Wednesday
Апроксимаційні простори, асоційовані з необмеженими операторами
Дмитришин М.І. (Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
25, March 2015
14:00 Wednesday
Фрактальні властивості функції середнього значення цифр s-кового зображення числа
Світлана Климчук (Інститут математики НАН України, м. Київ)
11, March 2015
14:00 Wednesday
Про потенціали простого шару для одного класу псевдо-диференціальних рівнянь
Портенко М.І. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
21, January 2015
14:00 Wednesday
УВАГА! Засідання семінару перенесено.
 

Резюме:
Заворотинський Андрій Володимирович (ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, м. Чернігів; Інститут математики НАН України, м. Київ) "Еліптичні з параметрами граничні задачі з невідомими початковими функціями на межі області" (за матеріалами кандидатської дисертації)
22, December 2014
14:00 Monday
Обернені задачі для класичних та квантових графів
Єршова Ю.Ю.

Резюме:
Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації
на спільному засіданні
Київського семінару з функціонального аналізу та
семінару "Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу".
17, December 2014
14:00 Wednesday
Неархімедові операторні алгебри
Кочубей А.Н. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
03, December 2014
14:00 Wednesday
Про розклади скалярного оператора в суму самоспряжених операторів зі скінченним спектром
Рабанович В.І. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
19, November 2014
14:00 Wednesday
Алгебра Фур’є локально компактної гіпергрупи
О.О. Калюжний, Ю.А. Чаповський (Інститут математики НАН України, м. Київ)
12, November 2014
14:00 Wednesday
Анізотропні простори Хермадера і параболічні задачі
Лось В.М. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")
08, October 2014
16:00 Wednesday
Про спектри зліченних графів
Лебідь В.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації.
01, October 2014
16:00 Wednesday
Про різні зображення півгрупи лінійних операторів у банаховому просторі
Горбачук Мирослав Львович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Проводиться аналіз різних формул для зображення півгрупи через її генератор та їх застосування до знаходження точних і наближених розв’язків задачі Коші для диференціальних рівнянь у банаховому просторі. Також дається розв’язок проблеми Е. Хілле, поставленої ще 70 років тому назад, про можливість представлення півгрупи у вигляді “золотої границі”.
24, September 2014
16:00 Wednesday
Еволюційні рівняння з нелокальними генераторами
Ю.Г. Кондратьєв
17, September 2014
16:00 Wednesday
Про застосування S­-матриці в дослідженні несамоспряжених операторів
Кужель Сергій (Faculty of Applied Mathematics AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
17, September 2014
16:00 Wednesday
Спектральний аналіз деяких класів несамоспряжених операторів
Андрій Грод (Інститут математики НАН України, м. Київ)
11, June 2014
17:00 Wednesday
Фрактальні властивості неперервних ніде не монотонних та недиференційовних функцій
Василенко Наталя Анатоліївна

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
11, June 2014
16:00 Wednesday
Сингулярні та ніде не монотонні функції, як розв’язки систем функціональних рівнянь
Калашніков Андрій В’ячеславович

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
21, May 2014
16:00 Wednesday
Коли Колмогоровська ентропія не працює
Каток Анатолій Борисович (Університет Пенсильванії, США)

Резюме:
Об’єднаний семінар відділів
Динамічних систем,
Топології,
Функціонального аналізу.
14, May 2014
16:00 Wednesday
Функція Вейля-Тічмарша і розклад за власними функціями диференціальних систем першого порядку
Могилевський Вадим Йосипович
30, April 2014
16:00 Wednesday
Класифікація форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера
Караджов Ю.А. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
23, April 2014
16:00 Wednesday
Напівгрупи неперервних відображень (групи гомеоморфізмів) компактних метричних просторів та топологічна ентропія їх елементів
Коляда Сергій (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Буде розглянуто взаємозв'язок між компактністю напівгруп неперервних відображень, (груп гомеоморфізмів) компактних метричних просторів та значеннями топологічної ентропії їх елементів, Наряду з цим ми розглянемо наступні два питання: коли компактний метричний простір допускає існування неперервного відображення (гомеоморфізму) з додотною ентропією; коли з існування відображення з додатною ентропією випливає існування відображення з нескінченною ентропією. Доповідь базується на роботі - S. Kolyada, and Ju. Semikina, On topological entropy: when positivity implies +infinity, Max-Planck-Institut fur Mathematik, Preprint Series, 8, 2013, 14 p., a revised version appears in Proceedings of the AMS.
16, April 2014
16:00 Wednesday
Про зображення частково впорядкованих множин у гільбертовому просторі
Островський В.Л. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
19, March 2014
16:00 Wednesday
Простори узагальненої гладкості і еліптичні оператори
Мурач О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
12, March 2014
16:00 Wednesday
Поверхневі інтеграли та лапласіан за мірою
Богданський Ю.В.
26, February 2014
16:00 Wednesday
Представлення обмеженого оператора сумою ортопроекторів
Рабанович В.І. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
12, February 2014
16:00 Wednesday
"Швидкий" метод параметриксу та статистичне оцінювання для дифузійних процесів
Олексій Кулик
05, February 2014
16:00 Wednesday
Равномерное условие Хермандера и оценки решений некоторых параболических уравнений
Алексей Руденко
29, January 2014
16:00 Wednesday
Про існування інваріантної міри на локально компактній групі
Чаповський Ю.А. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
22, January 2014
16:00 Wednesday
Стохастичні динаміки неперервних систем (за матеріалами докторської дисертації, доповідь проводиться спільно з семінаром з фрактального аналізу)
Дмитро Фінкельштейн (Інститут математики НАН України, м. Київ)
15, January 2014
16:00 Wednesday
Про індекси зліченних графів та зліченні системи ортопроекторів
Тимошкевич Лариса (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)
18, December 2013
16:00 Wednesday
Еліптичні задачі з параметром. Крайові задачі з невідомими функціями на межі області.
Заворотинський А.В. (Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).
11, December 2013
16:00 Wednesday
Проблема Кадісона-Сінгера та суміжні питання
Якименко Д.Ю. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
04, December 2013
16:00 Wednesday
Параболічні задачі у просторах узагальненої гладкості
Лось Валерій Миколайович (Чернігівський національний технологічний університет)
23, October 2013
16:00 Wednesday
Кластерные структуры на группах Пуассона-Ли
М. Гехтман (Notre Dame Univesity, USA)
19, June 2013
16:00 Wednesday
Спектральний аналіз локально скінченних графів з одним нескінченним променем
Лебідь В.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
05, June 2013
16:00 Wednesday
Спектральний аналіз фінітно-збурених Якобієвих матриць
Л. П. Нижник (Інститут математики НАН України, м. Київ)
29, May 2013
16:00 Wednesday
Прямі і обернені задачі для нелінійних ультрапараболічних рівнянь
Процах Наталія (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)
24, April 2013
16:00 Wednesday
Інтегральні ядра операторів перетворення як псевдоаналітичні функції
Сергій Торба (Mathematical department, CINVESTAV del IPN, Mexico)
10, April 2013
16:00 Wednesday
Узагальнений псевдообернений за Муром-Пенроузом оператор та крайові задачі для рівняння Шрьодінгера в просторі Гільберта
Покутний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
03, April 2013
16:00 Wednesday
Спектральна теорія операторів Дірака з точковими взаємодіями
Маламуд М.М. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Донецьк)
27, March 2013
16:00 Wednesday
Доповідь скасовано! (Узагальнений псевдообернений за Муром-Пенроузом оператор та крайові задачі для рівняння Шрьодінгера в просторі Гільберта)
Доповідь скасовано!
(Покутний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ))

Резюме:
Доповідь перенесено на 10 квітня 2013 року.
20, March 2013
16:00 Wednesday
Асимптотичний аналіз квазілінійних параболічних крайових задач в густому багаторівневому з'єднанні 3:2:2
Садовий Дмитро Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
13, March 2013
16:00 Wednesday
Зображення групи лінійних неперервних операторів степеневим рядом (загадкова формула Лагранжа, проблема Колмогорова)
Горбачук Мирослав Львович (член-кореспондент НАН України, Інститут математики НАН України, м. Київ)
06, February 2013
16:00 Wednesday
Про істотний спектр суми обмежених самоспряжених операторів
Фещенко Іван Сергійович (Інститут математики НАН України, м. Київ, аспірант)
26, December 2012
15:00 Wednesday

Доповідь N 1: Задача знаходження Ріманової метрики, заданої кривиною Річчі
Доповідь N 2: Елементи теорії PT-симетричних операторів

Доповідь N 1: А. Пулємьотов (Австралія)
Доповідь N 2: Пацюк О.М. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
19, December 2012
16:00 Wednesday
Markov dynamics in continuum: functional analysis aspects.
Кондратьєв Ю.Г.

Резюме:
We will discuss stochastic dynamics of continuous interacting particle systems. This dynamics may be expressed in terms of (infinite systesms of linear) evolutional equations for correlation functions for corresponding states (measures on the phase space). For certain concrete models these equations may be analysed by means of the semigroup theory in proper Fock type spaces. But, in general, standard methods of functional analysis are not sufficient for a Banach space evolutions and we need to apply an Ovsjannikov approach to construct corresponding solutions in proper scales of Banach spaces.
Considered evolutions admit a mesoscopic scaling which leads to nonlinear nonlocal evolutional equations for the density of the system. Some unusual properties of these kinetic equations will be discussed.
12, December 2012
16:00 Wednesday
Задачі з багатоточковими умовами для диференціальних рівнянь із частинними похідними і проблема малих знаменників
Симотюк М.М. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)
28, November 2012
16:00 Wednesday
Узагальнене функцiональне числення в різних алгебрах розподiлiв
Шарін Сергій Володимирович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
21, November 2012
16:00 Wednesday
Оператори Шрединґера з сингулярними збуреннями: рівномірна резольвентна апроксимація точкових взаємодій
Юрій Головатий (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Резюме:
В доповіді розглядатимуться різноманітні сім'ї одновимірних операторів Шрединґера з сингулярними локальними потенціалами та сингулярними збуреннями скінченного рангу. Основний акцент буде зроблений на випадок, коли збурення не збігаються в просторі Соболєва $W_2^{-1}(R)$. Основні результати стосуватимуться рівномірної резольвентної збіжності таких операторів та побудови так званих точних моделей. Дослідження пов’язані з проблемою точкових взаємодій та наданням математичного змісту операторам Шрединґера з псевдопотенціалами
14, November 2012
16:00 Wednesday
Формула слідів для квантових Лапласіанів
Киселев А.В. (Санкт-Петербурзький університет)
31, October 2012
16:00 Wednesday

1. Спектральні задачі в тонких перфорованих областях різної граничної розмірності.
2. Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках

1. Попов Андрій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
2. Крилова Анастасія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
24, October 2012
16:00 Wednesday
Диференціально-символічний метод розв'язування задач для рівнянь з частинними похідними
Нитребич З.М. (м. Львів)
17, October 2012
16:00 Wednesday
Обернені спектральні задачі для рівняння Штурма-Ліувілля з сингулярним потенціалом
Гринів Ростислав (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)
10, October 2012
16:00 Wednesday
Основні задачі математики, що привели до виникнення функціонального аналізу, та вклад С. Банаха й українських математиків у його розвиток.
член-кореспондент НАН України ГОРБАЧУК М.Л.
20, June 2012
16:00 Wednesday
Доповідь на 20.06.2012 відмінено!!!
--//--

Резюме:
Доповідь, що планувалась: Гринів Ростислав "Обернені спектральні задачі для рівняння Штурма-Ліувілля"
13, June 2012
16:00 Wednesday
Optical and Acoustic Black Holes (оптичні та акустичні чорні діри)
Eskin Gregory (UCLA, США, Лос-Анджелес)
16, May 2012
16:00 Wednesday
Обернена нелокальна спектральна задача для квантових графів
Нижник Леонід Павлович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
16, May 2012
16:00 Wednesday
Симетрії Лі та точні розв'язки деяких нелінійних крайових задач із рухомими границями
Коваленко Сергій Сергійович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
25, April 2012
16:00 Wednesday
Вузькі оператори на векторних ґратках та побудова $\omega$-первісних
Маслюченко О.В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
18, April 2012
16:00 Wednesday
Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння
Статкевич Віталій Михайлович (Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ)
04, April 2012
16:00 Wednesday
Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі
Ільченко Юлія (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка)
29, March 2012
16:00 Thursday
Regularization methods in mathematics and physics: from dimensional regularization and zeta functions to index theory (Лекція 3).
Prof. Dr. S. Paycha (Institut f?r Mathematik, Universit?t Potsdam)

Резюме:
The aim of these lectures is to describe common regularization mechanisms in different areas of mathematics such as number theory, geometry as well as in physics. The common framework is that of pseudo-differential symbols and operators, which provide a unified approach. We will describe in a self-contained manner the main tools involved in various regularization methods and describe anomalies arising from implementing a regularization procedure
28, March 2012
16:00 Wednesday
Regularization methods in mathematics and physics: from dimensional regularization and zeta functions to index theory (Лекція 2).
Prof. Dr. S. Paycha (Institut f?r Mathematik, Universit?t Potsdam)

Резюме:
The aim of these lectures is to describe common regularization mechanisms in different areas of mathematics such as number theory, geometry as well as in physics. The common framework is that of pseudo-differential symbols and operators, which provide a unified approach. We will describe in a self-contained manner the main tools involved in various regularization methods and describe anomalies arising from implementing a regularization procedure
27, March 2012
15:00 Tuesday
Regularization methods in mathematics and physics: from dimensional regularization and zeta functions to index theory (лекція 1).
Prof. Dr. S. Paycha (Institut f?r Mathematik, Universit?t Potsdam)

Резюме:
The aim of these lectures is to describe common regularization mechanisms in different areas of mathematics such as number theory, geometry as well as in physics. The common framework is that of pseudo-differential symbols and operators, which provide a unified approach. We will describe in a self-contained manner the main tools involved in various regularization methods and describe anomalies arising from implementing a regularization procedure.
21, March 2012
16:00 Wednesday
Обратные спектральные задачи для дифференциальных операто­ров на пространственных сетях
проф. В.А. Юрко (Саратов­ський університет, Росія)
14, March 2012
16:00 Wednesday
Equilibrium states of systems of Brownian balls
Prof. Dr. S. Roelly (Institut fur Mathematik Universitat Potsdam)

Резюме:
We consider an infinite system of non overlapping globules undergoing Brownian motions in ${\mathbb R}^3.\ $ The term globules means that the objects we are dealing with are spherical, but with a radius which is random and time-dependent. The dynamics is modelized by an infinite-dimensional Stochastic Differential Equation with local time. Existence and uniqueness of a strong solution is proven for such an equation. We also describe a class of equilibrium measures
29, February 2012
16:00 Wednesday
Питання повноти кореневих векторів граничних задач для систем звичайних диференціальних рівнянь.
Агібалова А.
21, December 2011
16:00 Wednesday
Асимптотичні наближення розв'язків квазілінійних та лінійних еліптичних задач в перфорованих областях
Сівак О.А. (м. Київ)
14, December 2011
16:00 Wednesday
Відносний спектр оператора, ергодична теорія та крайові задачі
Покутний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
07, December 2011
16:00 Wednesday
Спектральна теорія оператора Шредінгера з поточковою взаємодією
Марк Маламуд (м. Донецьк)
23, November 2011
16:00 Wednesday
Про зображуючі системи підпросторів банахових просторів
Фещенко Іван Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
16, November 2011
16:00 Wednesday
Оптимізація резонансів для одновимірного хвильового рівняння в неоднорідному середовищі
Ілля Карабаш (м. Донецьк)
09, November 2011
16:00 Wednesday
To spectral theory of $3D$ Schroedinger operator with infinite many point interactions.
Goloshchapova N.
19, October 2011
16:00 Wednesday
Про відновлення топології квантового графу за його спектром
Кисельов О.О. (Санкт-Петербурзький університет)
12, October 2011
16:00 Wednesday
Загальні форми теорем Меньшова - Радемахера, Орлича та Тандорі для ортогональних рядів
Мурач Олександр Олександрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
05, October 2011
16:00 Wednesday
Абсолютно неперервний спектр несамоспряжених операторів і асимптотика напівгруп у гільбертовому просторі
Романов Роман Володимирович (Санкт-Петербурзький університет)
21, September 2011
16:00 Wednesday
Про обмеженість та неоднозначність C-симетрій в PT-симетричній квантовій механіці
Кужель С. О.
22, June 2011
16:00 Wednesday
L-бази, оператори перетворення та бікомплексні псевдоаналітичні функції
Торба Сергій (CINVESTAV del IPN, Мексика)
08, June 2011
16:00 Wednesday
Диференціальні рівняння вищих порядків у банаховому просторі
Горбатенко Ярослав (Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ)
08, June 2011
16:00 Wednesday
Теореми про ізоморфізми для задач трансмісії
Комаренко Олександр (Інститут математики НАН України, м. Київ)
11, May 2011
16:00 Wednesday
Диференціальні рівняння вищих порядків у банаховому просторі
Горбатенко Ярослав (Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ)
30, March 2011
16:00 Wednesday
Простори операторів з обмеженим проекційним слідом
Грушка Я.І. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
23, March 2011
16:00 Wednesday
До спектральної теорії оператора Штурма — Ліувілля з сингулярним потенціалом
М. Маламуд (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Донецьк)
16, February 2011
16:00 Wednesday
Ергодичні та спектраль­ні властивості стохастичних півгруп
Кулик О.М. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
09, February 2011
16:00 Wednesday
Інтегральні теореми в одній з гармонічних алгебр Мельниченка
Шпаківський В.С.

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисер­тації
02, February 2011
16:00 Wednesday
Локально компактні гіпергрупи та $L^2$-Бетті числа
Калюжний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
26, January 2011
16:00 Wednesday
Асимптотика спектра диференціальних операторів з сингу­лярним потенціалом на графах
C. С. Манько (Львівський національний університет імені Івана Франка)
19, January 2011
16:00 Wednesday
Представлення нескін­ченновимірних груп, груп КІС та квантових груп. Огляд
Косяк О.В. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
29, December 2010
16:00 Wednesday
Прямі та обернені задачі на графах, породжені рівнянням Штурма-Ліувілля та рівнянням стільтьєсівської струни
Пивоварчик В'ячеслав Миколайович (Південноукраїнський Національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського)
15, December 2010
16:00 Wednesday
Спектральні властивості граничних мір динамічних систем конфлікту
Харченко Наталія (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
08, December 2010
16:00 Wednesday
Метод оберненої задачі та неспадні розв'язки нелінійних еволюційних рівнянь
Єгорова Ірина Євгеніївна (м. Харків)

Резюме:
Спільне засідання Київського семінару з функціонального аналізу та Об'єднаного семінару з математичної фізики     (доповідь за матеріалами докторської дисертації).
01, December 2010
16:00 Wednesday
Про розширення і звуження півгруп лінійних неперервних операторів в банаховому просторі
член-кор. НАНУ М.Л. Горбачук (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Доповідь присвячена 90-річчю з дня народження Владислава Елійовича Лянце
24, November 2010
16:00 Wednesday
Про спектральну теорію блочних якобієвих нормальних матриць зі стабілізацією розмірності
О. Мохонько
03, November 2010
16:00 Wednesday
Функції від операторів зсуву та їх застосування
Чайковський А.В. (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка)
27, October 2010
16:00 Wednesday
Про замкненість суми $n$-ки підпросторів в гільбертовому просторі ($2 \leq n \leq \infty$)
Фещенко Іван Сергійович (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ)
20, October 2010
16:00 Wednesday
Задачі без граничних умов для еволюційних рівнянь першого порядку
Бокало М.М. (Львівський національний університет імені Івана Франка)
13, October 2010
16:00 Wednesday
Одновимірні диференціальні оператори з узагальненими функціями в коефіцієнтах
Горюнов А.С.
06, September 2010
12:00 Monday
Free boundary problems in wound healing models
Avner Friedman (Mathematical Biosciences Institute, The Ohio State University, USA)
09, June 2010
16:00 Wednesday
Про самоспряжені оператори в просторах Крейна з порожньою резольвентною множиною
Кужель Сергій Олександрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
02, June 2010
16:00 Wednesday
Багатозначні відображення в динамічних іграх
Чикрій Аркадій Олексійович (Інститут кібернетики НАН України, м. Київ, член-кореспондент НАН України)
26, May 2010
16:00 Wednesday
Про необмежені зображення дійсної q-площини
Островський Василь Львович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
14, April 2010
16:00 Wednesday
Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері
Вязовська Марина Сергіївна (КНУ ім. Т. Шевченка, м. Київ та Max Plank Institute, Bonn, Germany)

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
24, March 2010
16:00 Wednesday
Про носії розв'язків диференціальних рівнянь з частинними похідними
Діхтярьов Сергій Петрович (м. Донецьк)
10, March 2010
16:00 Wednesday
Узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде
Голуб Анатолій Петрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
24, February 2010
16:00 Wednesday
Простори Хермандера на замкнених многовидах та їх застосування
Мурач Олександр Олександрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
17, February 2010
16:00 Wednesday
Про суми наборів підпросторів в гільбертовому просторі
Фещенко Іван Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс)
13, January 2010
16:00 Wednesday
Спектральна теорія узагальнених якобієвих ермітових матриць
Івасюк Іван Ярославович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Резюме:
Доповідь присвячена спектральній теорії узагальнених якобієвих ермітових матриць. Розглядається пряма та обернена спектральна задача для цього класу матриць (доповідь за матеріалами кандидатської дисертації)
16, December 2009
16:00 Wednesday
Елементи негаусівського аналізу на просторах функцій нескінченної кількості змінних
Микола Качановський (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
09, December 2009
16:00 Wednesday
Фрактальні властивості графіків деяких класів неперервних ніде недиференційовних функцій.
Панасенко Олексій Борисович (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
02, December 2009
16:00 Wednesday
Диференціально-операторні включення та мультиваріаційні нерівності в нескінченновимірних просторах з відображенням псевдомонотонного типу.
Касьянов Павло (Національний Технічний університет України (КПІ), м. Київ)
04, November 2009
16:00 Wednesday
Диференціально-операторні включення та мультиваріаційні нерівності в нескінченновимірних просторах з відображенням псевдомонотонного типу
Касьянов Павло (Національний Технічний університет України (КПІ), м. Київ)
04, November 2009
16:00 Wednesday
УВАГА !!! Доповідь, призначена на 04.11.2009 на 16-00 НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ!
Касьянов Павло

Резюме:
УВАГА !!! Доповідь Касьянова Павла, призначена на 04.11.2009 на 16-00 НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ!
28, October 2009
16:00 Wednesday
Про розв’язність крайових задач для еліптичних і параболічних рівнянь в класах узагальнених функцій
Лопушанська Галина (Львівський Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів)
21, October 2009
17:15 Wednesday
Представлення нескінченновимірних груп
Косяк О.В. (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
21, October 2009
16:00 Wednesday
Узагальнення поняття секторіального оператора
Чайковський В. А. (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ)
14, October 2009
16:00 Wednesday
Рівняння в згортках на симетричних просторах
В. Волчков (Донецький університет, м. Донецьк)
07, October 2009
16:00 Wednesday
Про одну проблему моментів
Бурський Володимир Петрович (ІПММ НАН України, м. Донецьк)
30, September 2009
16:00 Wednesday
Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліца та нормальність опуклих множин
Бакан А.Г. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
23, September 2009
16:00 Wednesday
Еліптичні оператори та простори Хермандера
Олександр МУРАЧ (Інститут математики НАН України, м. Київ)
23, September 2009
16:00 Wednesday
Асимптотична поведінка рівнянь типу Едема – Фоулера
Михайло СУРНАЧЕВ (Московський державний університет, Swansea University (UK))
17, June 2009
16:00 Wednesday
Еліптичні оператори: загальні крайові умови та спектр
Михайлець Володимир Андрійович (Інститут математики НАН України, м. Київ)
20, May 2009
16:00 Wednesday

 [Увага!!! засідання семінару перенесено!]   Еліптичні оператори: загальні крайові умови та спектр

Михайлець Володимир Андрійович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
Засідання семінару перенесено на 03.06.09
29, April 2009
16:00 Wednesday
Еліптичні оператори та простори Хермандера
Мурач Олександр Олександрович (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Резюме:
за матеріалами докторської дисертації
22, April 2009
16:00 Wednesday
Задача розсіювання для матриць Якобі з асимптотично скінченно-зонними коефіцієнтами типу сходинки
Єгорова Ірина Євгеніївна (м. Харків)
25, March 2009
16:00 Wednesday
Лінійні системи з дискретним часом та блочні CMV матриці
Дудкін М.Є. (Національний Технічний університет України (КПІ), м. Київ)
18, March 2009
16:00 Wednesday
Квазіперіодичні матриці Якобі в теорії випадкових матриць
М.В. Щербина. (ФТІНТ НАН України, м. Харків)
04, March 2009
16:00 Wednesday
Дослідження потенціалів взаємодії надстійких і сильно надстійких статистичних систем
Максим Тертичний

Резюме:
за матеріалами кандидатської дисертації
18, February 2009
16:00 Wednesday
Неоднорідні еліптичні крайові задачі у просторах узагальнених функцій
Мурач О.О. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
28, January 2009
16:00 Wednesday
Обернені задачі для демпфованих стілтьєсовських струн
ОЛЬГА БОЙКО
28, January 2009
16:00 Wednesday
Геометричні задачі комплексного аналізу
ЗЕЛІНСЬКИЙ Ю. Б.
21, January 2009
16:00 Wednesday
Неархімедове хвильове рівняння
Кочубей А.Н. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
14, January 2009
16:00 Wednesday
Теплове рівняння Янга-Міллса
Артем Пулємьотов (Cornel University, USA)
24, December 2008
16:00 Wednesday
Про спектри графів Кокстера та їх застосування
Хоменко Лариса Дмитрівна (м. Київ, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)

Резюме:
Спільне засідання з семінаром “Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу”
17, December 2008
16:00 Wednesday
Диссипативная волновая динамика (обзор и новые результаты)
проф. Игорь Дмитриевич Чуешов (м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
10, December 2008
16:00 Wednesday
Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва $W_2^1$
Божонок Катерина Валеріївна (м. Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського)
03, December 2008
16:00 Wednesday
Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь в банаховому просторі
Покутний Олександр Олексійович (м. Київ, Інститут математики НАН України)
26, November 2008
16:00 Wednesday
Неабелеві ланцюжки, пов’язані із рівнянням Лакса. Зв’язок розмірності із структурою спектру. Алгебраїчний підхід.
Мохонько Олексій Анатолійович (м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка)
26, November 2008
14:30 Wednesday
Полные параболические дифференциально-операторные уравнения нечетных порядков с переменными областями определения операторов
Ломовцев Фёдор Егорович (Білоруський державний університет)
19, November 2008
16:00 Wednesday
Квазіграткова апроксимація неперервних нескінченних систем з посилено надстійкою взаємодією
Олексій Л. Ребенко (м. Київ, Інститут математики НАН України)
12, November 2008
16:00 Wednesday
Про розширений стохастичний інтеграл на розширеному просторі Фока та його оснащеннях
Качановський М.О. та Теско В.А. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
29, October 2008
16:00 Wednesday
Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій
Савчук Віктор (м. Київ, Інститут математики НАН України)
15, October 2008
16:00 Wednesday
Сингулярно збурені нормальні оператори і комплексна проблема моментів
Дудкін Микола Євгенович (Національний Технічний Університет України (КПІ), м. Київ)
08, October 2008
16:00 Wednesday
Пасивні системи опору із втратами каналів розсіяння
Роженко Наталія (Одеський Педагогічний університет, м Одеса)
18, June 2008
16:00 Wednesday
Пасивні системи опору із втратами каналів розсіяння
Роженко Наталія (Одеський Педагогічний університет, м Одеса)
11, June 2008
16:00 Wednesday
Про системи підпросторів в гільбертовому просторі
Ю.С. Самойленко (член-кореспондент НАН України)

Резюме:
Сумісне засідання Київського семінару з функціонального аналізу та семінару “Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу”
04, June 2008
16:00 Wednesday
Оцінки тригонометричних рядів та їх застосування в задачах теорії наближення
Пелагенко Олена Миколаївна
28, May 2008
16:00 Wednesday
Повна міра сингулярно-неперервного спектру
В. Кошманенко (м. Київ, Інститут математики НАН України)
21, May 2008
17:30 Wednesday
Збіжності, ергодичні теореми і зображувальність в алгебрах вимірних функцій та операторів
МУРАТОВ Мустафа Абдурешитович
21, May 2008
16:00 Wednesday
Многозначные отображения и их селекторы в игровых задачах динамики (100-летие Понтрягина, сравнение с его методами)
ЧИКРІЙ Аркадій Олексійович
14, May 2008
16:00 Wednesday
Integral operators and pseudodifferential operators
Prof. Wolfgang Wendland
07, May 2008
16:00 Wednesday
Eigenvalue problems with boundary conditions depending polynomialy on the eigenparameter
Branko Curgus
23, April 2008
16:00 Wednesday
Представлення групи кіс $B_n$ та модулі зі старшою вагою алгебри $U(sl_{n-1})$ та квантові групи $U_q(sl_{n-1})$
Косяк О.В. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
09, April 2008
16:00 Wednesday
Стохастичний інтеграл від операторнозначних функцій
Теско В.А. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
26, March 2008
16:00 Wednesday
Топологічна класифікація гармонічних функцій
Шарко В.В. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
12, March 2008
16:00 Wednesday
Уточнені теореми Ліонса-Мадженеса та Ройтберга для еліптичних крайових задач
Мурач О.О. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
05, March 2008
16:00 Wednesday
Операторний підхід до сильної проблеми моментів
Сімонов К.К. (м. Донецьк)
27, February 2008
16:00 Wednesday
Спектральна теорія самоспряжених операторів, породжених задачами трансмісії (продовження доповіді від 13.02.2008)
Комаренко О.Н. (м. Київ, Інститут математики НАН України)

Резюме:
Розроблено операторний підхід дослідження задач трансмісії (крайових задач із розривними коефіцієнтами). Побудовано розклади за власними векторами відповідних самоспряжених операторів
20, February 2008
16:00 Wednesday
Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків (за матеріалами кандидатської дисертації)
Мохонько О.А. (м. Київ, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)
13, February 2008
16:00 Wednesday
Спектральна теорія операторів, породжених задачами трансмісії
Комаренко О.Н. (м. Київ, Інститут математики НАН України)

Резюме:
Розроблено операторний підхід дослідження задач трансмісії (крайових задач із розривними коефіцієнтами). Побудовано розклади за власними векторами відповід-них самоспряжених операторів.
06, February 2008
16:00 Wednesday
Про стохастичний інтеграл на розширеному просторі Фока
Качановський М.О. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
30, January 2008
16:00 Wednesday
Аналітичні властивості розв’язків гамільтонових систем
Бєляєв О.В. (м. Донецьк)
23, January 2008
16:00 Wednesday
Диференціально-операторні рівняння. Деякі проблеми і методи їх розв’язання
Горбачук М.Л., член-кор. НАН України (м. Київ, Інститут математики НАН України)
28, November 2007
16:00 Wednesday
Про поведінку спектру крайових задач в області з концентрованими масами біля границі
Чечкін Г.А. (м. Москва, Московський Державний університет)
21, November 2007
15:00 Wednesday
1. Проблема додатності енергії у загальній теорії відносності; 2. Про розв'язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем
1. Пелих В.О. (м. Львів, Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України); 2. Літовченко В.А. (м. Чернівці, Чернівецький університет імені Ю. Федьковича)
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики