Склад Ради молодих вчених

Плакош Андріяна Іванівна, голова Ради

email: plakoshai@imath.kiev.ua

Сатур Оксана Романівна, заступник голови Ради

email: orlassat@gmail.com

Локазюк Олександра Вікторівна, секретар Ради

email: sasha.lokazuik@gmail.com

Ратушняк Софія Петрівна

email: ratush404@gmail.com

Солдатов Віталій Олександрович

email: soldatovvo@ukr.net

Фещенко Іван Сергійович

email: ivanmath007@gmail.com

Лагодзінський Олександр Євгенійович

email: lagodzinskyi@gmail.com

Рада молодих вчених

Веб-сторінка РадиПоложення РМВ.pdf

I. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених (РМВ) Інституту математики НАН України (далі – Рада) є колегіальним виборчим органом при дирекції Інституту математики НАН України (далі – Інститут математики). Рада об’єднує молодих вчених Інституту математики віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та вчених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

1.2. Рада покликана сприяти професійному становленню, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молодих вчених Інституту математики.

1.3. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, статутом НАН України, статутом Інституту математики, постановами Президії НАН України, рішеннями Інституту математики, і даним Положенням.

1.6. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, гласності та відкритості у роботі, демократичності, періодичної виборності та звітності.

 

II. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою:

2.1.1. Представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених Інституту математики.

2.2. Основні завдання Ради:

2.2.1. Сприяння професійному зростанню молодих вчених Інституту математики, підтримка молодіжних наукових ініціатив. Підготовка та поширення пропозицій щодо професійної діяльності молодих вчених;

2.2.2. Збір та поширення інформації, що стосується діяльності молодих вчених; організація інформаційного забезпечення молодих вчених, надання інформації щодо вакансій, фондів, грантів, конференцій, шкіл та інших заходів для підтримки молодих вчених;

2.2.3. Представлення та відстоювання інтересів молодих науковців перед дирекцією Інституту математики;

2.2.4. Організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;

2.2.5. Сприяння опублікування робіт молодих вчених, надання організаційної допомоги при підготовці ними дисертацій;

2.2.6. Організація і об'єднання молодих вчених Інституту математики для наукової праці і розвитку професійних контактів з іншими Інститутами НАН України та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами.

2.3. Основні напрямки діяльності Ради:

2.3.1. Підтримка ініціатив з різних питань наукового і громадського життя, формування пропозицій і участь у розробці рішень, що стосуються молодих вчених;

2.3.2. Сприяння співробітництву та встановлення контактів з науковими, молодіжними, освітніми, студентськими, благодійними та іншими організаціями, в тому числі міжнародними;

2.3.4. Сприяння участі молодих вчених у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах, конференціях, семінарах;

2.3.5. Сприяння участі молодих вчених у програмах обміну досвідом та проведення наукових досліджень;

2.3.7. Організація та участь в науково-популярних, культурних, спортивних, оздоровчих заходах, виставках, наукових конкурсах тощо;

2.2.8. Підтримка та оновлення інформаційно-довідникової інтернет-сторінки РМВ;

2.3.9. Здійснює іншу діяльність в інтересах наукової молоді, що не суперечить чинному законодавству України, статуту Інституту математики та даному Положенню.
 

III. Організаційні та структурні засади діяльності Ради

3.1. РМВ обирається у складі 7 чоловік з числа молодих вчених Інституту математики (на момент обрання). Члени Ради обираються на Загальних зборах молодих вчених Інституту математики відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Збори вважають правочинними, якщо на них присутні більше половини списочного складу молодих вчених. Молодий вчений може бути членом РМВ не більше двох термінів.

 

Положення затверджено Вченою Радою Інституту математики (протокол №11 від 11.10.2016)

Copyright © 2007 Institute of Mathematics