webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

 

 

Виговська Ірина Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз

Інститут математики Національної академії наук України,

вул. Терещенківська, 3, 01601, Київ, Україна

Телефон (служб.): (38044) 234-51-50

Електронна пошта: vygovska@imath.kiev.ua

vkirinata@gmail.com

Національність: українка

Громадянство: Україна

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (фізико-математичний факультет), аспірантуру Інституту математики НАН України, та захистила кандидатську дисертацію (2012) під  керівництвом доктора фіз.-мат. наук,  проф. О.К. Бахтіна. В даний час працює у відділі комплексного аналізу і теорії потенціалу в Інституті математики НАН України на посаді молодшого наукового співробітника.

Коло наукових інтересів.Узагальнено опуклі множини на грассманових многовидах і в евклідових дійсних, комплексних та гіперкомплексних просторах та їх застосування .

Основні наукові результати. Отримано узагальнення класичної теореми Каратеодорі для обмежених і необмежених множин на випадок, коли вихідна множина складається з обмеженої кількості компонент або її перерізи площинами фіксованої розмірності містять обмежену кількість компонент. Встановлено нові зовнішні та межові критерії опуклості областей та компактів в евклідовому просторі. Показано, що опуклість області в евклідовому просторі можна встановити по деяких характеристиках доповнення до цієї області, або по властивостях перерізів опорними площинами спряженого до цієї області компакта. Для ациклічних компактів знайдено межовий критерій їх сильної лінійної опуклості в комплексних  евклідових просторах. Цим істотно підсилено відомі результати Г.Ауманна, А.Косинського, Є.Щепіна та Ю.Зелінського на випадок апріорі ациклічних множин.

Вибрані праці.