Гурток з додаткових глав математичного аналiзу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Заняття проходять щопонедiлка о 17.00 в 401 кiмнатi Iнституту математики НАН України. Запрошуються всi бажаючi.

Наша iсторiя.

Гурток працює починаючи з 1987 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. На протязi цих рокiв керiвниками гуртка були: завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, кандидат фiзико-математичних наук, доцент М.О.Денисьєвський, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор О.М.Кулiк, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор А.Ю.Пилипенко, молодший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук В.Б.Брайман, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук О.В.Руденко, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Г.В.Рябов.

Мета гуртка — це ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межею програми унiверситетiв. Заняття гуртка проходять з активною участю слухачiв, у формi розв’язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти починають самостiйно працювати над складними математичними проблемами, отримуючи першi навички наукової роботи, яку вони пiзнiше мають можливiсть продовжити в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв наук м.Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.

Попереднiй перелiк деяких тем, якi будуть розглядатися на заняттях гуртка у 2019–2020 учбовому роцi:

(1) Потужнiсть множин i перша проблема Гiльберта.

(2) Методи сумування послiдовностей.

(3) Опуклi функцiї.

(4) Методи iнтегрування. Iнтеграл Юнга.

(5) Iнтегральнi нерiвностi.

(6) Ортогональнi многочлени та їх застосування.

(7) Деякi ознаки збiжностi рядiв i дзета-функцiя Рiмана.

(8) Лакунарнi ряди Фур’є.


Нашi контакти:

науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Олексiй Володимирович Руденко: arooden@gmail.com

завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.com

Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua

Телефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: 0442345372

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики