Біографія

 • О.І.Степанець є автором 200 наукових публікацій, зокрема семи монографій. Він підготував 32 кандидатів та 6 докторів наук.

Головні напрямки наукових досліджень О.І.Степанця належать до наступних галузей математики:

 • теорія функцій;
 • теорія апроксимації;
 • теорія рядів Фур'є;
 • гармонічний аналіз;
 • граничні значення аналітичних функцій;
 • інтегральні перетворення.

 • В наукових роботах О.І.Степанця розроблено метод розв'язання екстремальних задач теорії наближення функцій, який дозволив отримати остаточний розв'язок задачі Колмогорова для ряду класичних лінійних процесів підсумовування рядів Фур'є як в одновимірному, так і в багатовимірному випадку. Зокрема, він знайшов асимптотичні рівності для відхилень кратних прямокутних сум Фур'є та сферичних сум Рісса-Бохнера на класах Гельдера функцій кількох змінних. Ці дослідження підсумовані в його монографії "Равномерные приближения тригонометрическими полиномами". - Киев: "Наукова думка", 1981. - 340 с.
 • В 1982 году О.І.Степанець запропонував новий підхід до класифікації періодичних функцій, оснований на перетвореннях рядів за допомогою мультиплікаторів та зсувів аргументу. Цей підхід дозволив впорядкувати широкий спектр періодичних функцій, включаючи функції з розбіжними рядами Фур'є, функції малої гладкості, гладкі, нескінченно диференційовні, а також аналітичні та цілі функції. Для нових класів функцій були розглянуті практично всі головні задачі теорії апроксимації. Отримані результати мають ту же степінь завершеності, що і раніше відомі результати для функцій, диференційовних в розумінні Вейля. Ці дослідження стали основою монографії "Классификация и приближение периодических функций. - Киев: "Наукова думка", 1987 (англійський переклад - "Classification and Approximation of Periodic Functions". - Dordrecht: Kluwer, 1995 (Mathematics and Its Applications, Vol.333)).
 • О.І.Степанцем було отримано ряд остаточних результатів, пов'язаних з наближенням локально сумовних функцій, визначених на дійсній осі, з наближенням інтегралів типу Коші на спрямлюваних Жорданових кривих та зі строгою сумовністю ортогональних розкладів сумовних функцій.
 • О.І.Степанець є автором деяких результатів та понять, які можуть становити інтерес для математики в цілому. Зокрема,
  • він ввів поняття похідної функції, що узагальнює поняття звичайної похідної, а також похідних в розумінні Вейля та Соболєва;
  • він розробив метод, що дозволяє отримувати формули для знаходження нулів ряду спеціальних функцій з довільною заданою точністю; зокрема, такі формули були знайдені для інтегрального синуса та косинуса;
  • він отримав нові зображення для відхилень сум Фур'є на класах диференційовних функцій.

А.И.Степанец. Классификацие и приближение периодических функций А.И.Степанец. Равномерные приближения
тригонометрическими полиномами А.И.Степанец. Методы теории приближений. Том 1 А.И.Степанец. Методы теории приближений. Том 2
A.I.Stepanets. Classification and
Approximation of Periodic Functions A.I.Stepanets. Uniform Approximations by Trogonometric
Polynomials A.I.Stepanets. Methods of Approximation Theory