webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

Бахтін Олександр Костянтинович

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01. математичний аналіз. Інститут математики Національної академії наук України, вул. Терещенківська, 3, 01601, Київ - 4, Україна.

Телефон (служб.): (38044)234-53-03

Факс: (38044) 235-20-10

Електронна пошта:  abahtin@imath.kiev.ua, alexander.bahtin@yandex.ru

Дата народження: 10.11.1948  

Національність: росіянин

Громадянство: Україна

Мови: українська, російська, англійська.

Наукове звання: провідний науковий співробітник (2008 р.)

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук; 01.01.01 Математичний аналіз (2007р.)

Наукова біографія. Далекосхідний державний університет, математика 1970р., кандидатська дисертація на тему Конформные отображения и полюсы квадратичных дифференциалов виконана під керівництвом член-кореспондента НАН України П.М. Тамразова - 1975р., докторська дисертація на тему Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної - 2007р. Старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ з 1983 року. Провідний науковий співробітник НАНУ з 2008 року.

Коло наукових інтересів геометрична теорія функцій комплексної змінної

Тематика досліджень:

Комплексний і гіперкомплексний аналіз;

Теорія аналітичних функцій комплексної змінної;

Геометрична теорія функцій комплексної змінної.

 

Основні наукові результати. Розроблено метод керуючих  функціоналів, який поєднує метод симетризації, варіаційний метод та метод розділяючого перетворення. За допомогою цього методу  вдалося отримати ряд важливих результатів в теорії неперетинних областей. Розроблені методи дозволяють істотно узагальнити та підсилити ряд відомих результатів геометричної теорії функцій комплексної змінної.

 

Вибрані публікації
(всього більше 90 публікацій):

1. Бахтин А.К. О некоторых экстремальных задачах конформного  отображения // Укр. матем. журн. 1974. - т. 26. - №4. 

2. Бахтин А.К. О коэффициентах функций класса S// ДАН СССР. - 1980. - Т.     254. - №5.

3. Бахтин А.К. Разделяющее преобразование и неравенства в задачах о неналегающих областях// Проблеми аналізу і алгебри. Зб. праць Ін-ту математики НАН України. 2005. Т.2, №3.

4. Бахтин А.К., Таргонский А. Л. Экстремальные задачи и квадратичные дифференциалы// Нелінійні коливання. -2005. - т. 8. - № 3.

5. Бахтин А.К. Кусочно-разделяющее преобразование и экстремальные задачи со свободными полюсами// Доклады РАН. - 2005. -т. 405. - № 2.

6. Бахтин А.К. Оценки функционалов для открытых множеств// Нелінійні коливання. -2005.-№ 2.

7. Бахтин А.К. Экстремальные задачи о неналегающих областях со свободными полюсами на окружности // Укр. мат. журн. - 2006. - {58}, №7. - С.867 - 886.

8. Бахтин А.К. Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей и открытых множеств // Доп. НАН України. - 2006. - №10. - С.7 -- 13.

9. Бахтин А.К.Экстремальные задачи и квадратичные дифференциалы в геометрической теории функций комплексного переменного: Дис. д-ра физ.-мат. наук. - Киев, 2007. 294 с.

10. Бахтин А.К., Бахтина Г.П. Разделяющие преобразования и задачи о неналегающих областях // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. -Т.3, №4. С.273 - 284.

11. Бахтин А.К., Вьюн В.Е., Трохимчук Ю.Ю. Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей // Доп. НАН України. - 2007. - №8. - С.7 - 10.

12. Бахтин А.К., Вьюн В.Е. Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств// Укр. мат. журн. - 2007. - {59}, №10. - С.1314 - 1322.

13. Бахтин А.К. Точные оценки для внутренних радиусов систем неналегающих областей и открытых множеств//Укр. мат. журн. - 2007. - Т. 59, № 12. - С. 1601 - 1618.

14. Бахтин А.К., Вьюн В.Е. Квадратичные дифференциалы в задачах о произведении внутренних радиусов неналегающих областей// Нелінійні коливання. - 2007. - Т. 10, № 4. - С. 435 - 442.

15. Бахтин А.К., Таргонский А.Л. О произведении внутренних радиусов неналегающих областей и открытых множеств //Доп. Нац. Акад. наук України. - 2008. - № 5. - С. 7 - 12.

16. Бахтин А.К. Нерівності для внутрішніх радіусів неперетинних областей та відкритих множин //Укр. мат. журн. - 2009, Т. 61, № 5. - С. 596 - 610.

17. Бахтин А.К., Бахтина Г.П.,  Денега И.В. Задача о произведении степеней обобщенных конформных радиусов для неналегающих областей в Cn.// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2010. - Т.7- № 2.

18. Бахтін О.К., Бахтіна Г.П., Заболотний Я.В. Деякі оцінки для узагальнених внутрішніх радіусів поліциліндричних областей, що не перетинаються.// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2010. - Т.7- № 2.

19. Бахтін О.К., Заболотний Я.В. Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2010. - Т.7- №2.

20. Бахтин А.К., Таргонский А. Л. Экстремальные задачи для лучевых систем с переменным количеством точек на лучах// Доп. Нац. Акад. наук України. - 2011. - №2. - С. 7 - 10.

  

Монографії:

1. Тополого-алгебраические структуры и геометрические методы в комплексном анализе// Труды Института математики НАНУ, т.73.- 2008, 308 с. (соавт. Бахтина Г.П., Зелинский Ю. Б.)