UA    EN

International Conference
of Young Mathematicians

June 3–6, 2015
Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv

Список зареєстрованих учасників

Алгебра і топологія
Аналіз і теорія наближень
Диференціальні рівняння і математична фізика
Прикладна та обчислювальна математика
Теорія ймовірностей і математична статистика

Алгебра і топологія

Мальвіна Адамська (Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща)
Піддіаграми діаграм Браттелі, що є носіями для інваріантних мір

Ксенія Алексеєва (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Напівгрупа перетворень $IO(N,-N)$

Еміне Ашурова (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про зображення "all but two" алгебр

Марія Бортош (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про подібність мономіальних матриць над комутативними кільцями

Яків Воробйов (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Перетворення Мелiна для суми добуткiв дзета-функцiї Лерха

Дар'я Доля (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Інволюції і двoкратні відображення

Каве Ефтехарінасаб (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про узагальнення умови Палайс-Смайла

Юрій Жучок (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Напівгрупи ендоморфізмів вільних абелевих моногенних дігруп

Василь Зембик (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Зображення нодальних алгебр типів $D$ і $E$

Наталія Зубарук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Задача про продовження функції на колі до $m$-функцій на пляшці Клейна з діркою

Олеся Зубарук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Про алгебру Ауслендера для пар ідемпотентних матриць А, B з подвійним сендвіч-співвідношенням

Богдана Івануса (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Оптимальні $mm$-функції на поверхнях з межею

Надія Ілаш (Хмельницький національний університет, Україна)
Ряди Пуанкаре алгебр спільних інваріантів та коваріантів $n$ лінійних форм

Тетяна Ісаєва (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна)
Умови нуль-мірності та аномальної фрактальності компактів, визначених в термінах $\Delta^{\lambda}$-зображення дійсних чисел

Олена Карлова (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Україна)
Про досконалі конуси і продовження неперервних відображень

Олена Карпель (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, Харків, Україна)
Піддіаграми діаграм Браттелі, що є носіями для інваріантних мір

Олена Клименко (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна)
Голоморфнi перетворення до мiнiверсальної деформацii

Раїса Коваль (Юрій) (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна)
Про незвідність функційних рівнянь

Галина Крайнічук (Шелепало) (Хмельницький національний університет, Україна)
Iснування кососиметричних многовидiв квазiгруп

Аліна Крутоголова (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Ріманові простори другого наближення

Вікторія Литвиненко (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна)
Решіткові групи

Вікторія Лісикевич (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Про діаметр діаграм Динкіна відносно точково-локальної деформації

Оксана Микицей (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Категорiї лоусонових неперервних напiвграток i їх псевдооборотних неоднозначних зображень

Вікторія Мороз (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
М-діаграми Хегора для многовидів з межею

Марина Нестеренко (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Контракції нільпотентних алгебр Лі

Олександр Пипка (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна)
Про деякі зв'язки між факторами верхнього та нижнього центральних рядів в алгебрах Лі

Андріяна Плакош (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Нільпотентні $p$-групи Чернікова з елементарними верхівками

Юлія Повидало (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Задача про продовження функції на колі до $m$-функцій на пляшці Клейна з діркою

Сергій Покась (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Ріманові простори другого наближення

Ірина Раєвська (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Скінченні локальні майже-кiльця з розщеплюваною метациклічною адитивною групою

Марина Раєвська (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Скінченні локальні майже-кiльця з розщеплюваною метациклічною адитивною групою

Валерія Регрут (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Особливості $2F$-планарних відображень просторів з кубічною афінорною структурою

Олександр Рибак (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Підрахунок перестановок із заданою дистанцією

Тетяна Рибалкіна (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Канонiчнi форми топологiчно еквiвалентних пар лiнiйних вiдображень

Андрій Саган (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Некомутативні $w$-евклідові кільця

Ольга Сісюк (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Квазігеодезичні відображення ріманових просторів з рекурентно-параболічною структурою

Лілія Скасків (Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, Україна)
Групи, багаті на АС-підгрупи або -підгрупи

Дмитро Скочко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
М-діаграми Хегора для многовидів з межею

Руслан Скуратовський (Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна)

Мирослав Стойка (Ужгородський національний університет, Україна)
Про класифікацію матриць над комутативними кільцями з точністю до еквівалентності

Олена Тарковська (Хмельницький національний університет, Україна)
Про парастрофні многовиди тотожності парастрофної медіальності

Олена Тоічкіна (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Ендоспектр вiдношення еквiвалентностi

Марія Федорова (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Графи Шраєра скінченно автоматних дій вільних добутків циклічних груп

Юлія Федченко (Одеська національна академія харчових технологій, Україна)
Деякі питання нескінченно малих конформних деформацій поверхонь

Богдан Фещенко (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Деформації гладких функцій на 2-торі, граф Кронрода-Ріба яких є деревом

Ольга Філоненко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Топологія розширення

Ірина Фриз (Хмельницький національний університет, Україна)
Алгоритм побудови ортогональних операцій

Остап Хоміцький (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
$m$-поля на однозв'язній області без внутрішніх сідлових точок

Тимофій Черковський (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Простір нормованих ємностей на відкрито-породженому компакті

Василь Чупордя (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна)
Про зв'язки між фактор-модулем за центром та похідним підмодулем модулів над груповими кільцями

Ірина Юрчук (Національний авіаційний університет, Київ, Україна)
Про псевдогармонічні функції на $k$-зв'язній замкненій області

Костянтин Юсенко (Інститут математики та статистики, Університет Сан-Паулу, Бразилія)
Скручена алгебра Холла обмеженого колчану з малою гомологічною розмірністю

Аналіз і теорія наближень

Марія Бубняк (Тернопільський національний економічний університет, Україна)
Багатовимiрне узагальнення овальної теореми для перiодичного гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду

Наталя Василенко (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Фрактальні властивості однієї сім'ї ніде не монотонних функцій визначени в термінах $Q_3$-зображення дійсних чисел

Надія Веркалець (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Максимальні підпростори у ядрах діагональних поліномів на банахових просторах

Ганна Веселовська (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Двовимірні апроксиманти типу Паде для деяких спеціальних рядів двох змінних

Тетяна Вдовенко (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Дуальна пара власних значень сингулярних несиметричних збурень

Ганна Власик (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Оцінки ортопроекційних поперечників класів $L_{\beta, p}^\psi$ періодичних функцій у просторі $L_q$

Ольга Возняк (Тернопільський національний економічний університет, Україна)
Багатовимiрне узагальнення овальної теореми для перiодичного гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду

Віктор Войтович (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Асимптотичні оцінки наближень класів нескінченно диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена

Вікторія В'юн (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Задача про екстремальне розбиття комплексної площини та оцінка добутку внутрішніх радіусів неперетинних областей

Наталія Гаврилюк (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Апроксимації Паде рядів, пов'язаних з дробово-лінійними перетвореннями

Микола Гаєвський (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, Україна)
Наближення аналітичних в крузі функцій сумами Валле Пуссена

Андрій Горюнов (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Апроксимацiя операторiв Штурма-Лiувiлля з потенцiалами-розподiлами

Ірина Денега (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Задачі про екстремальне розбиття комплексної площини

Богдан Кліщук (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Гіперкомплексна напівафінність відображень, строго інваріантних на певних множинах

Іван Ковальов (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна)
Перетворення Дарбу з параметром узагальнених матриць Якобі

Валентина Козак (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Аналог функції Вейля відповідної двовимірній дійсній проблемі моментів

Юлія Козак (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Двосторонні наближення до розв’язків багатоточкових задач для звичайних диференціальних рівнянь

Андрій Конограй (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Оцінки ентропійних чисел та $\varepsilon$-ентропії класів періодичних функцій багатьох змінних

Олександр Константінов (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Двочленнi матричнi сингулярнi диференцiальнi оператори

Оксана Лабачук (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Мультиплікативні аналітичні відображення банахових алгебр

Віталій Марченко (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, Харків, Україна)
Простори з розкладами Шаудера-Орліча та ізоморфні розклади Шаудера

Ольга М'яус (Національний університет "Львівська політехніка", Україна)
Про коректність однієї оберненої задачі

Тетяна Осіпчук (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Узагальнена лінійна опуклість в гіперкомплексних просторах

Марія Патра (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Оператор кроскореляцiї в просторi лапласових гiперфункцiй типу $\omega$. Аналог теореми Шварца

Роман Пухтаєвич (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Інтеграл типу Коші по прямій в тривимiрнiй гармонiчнiй алгебрi з одновимірним радикалом

Ольга Ровенська (Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна)
Наближення подвійними сумами Фейєра

Ігор Савченко (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна)
Тополого-метричний аналiз множин неповних сум числових рядiв

Руслан Салімов (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Скінченна ліпшицевість класів Орліча-Соболєва

Ольга Сафонова (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Про точки взаємної однозначності многозначного відображення

Симон Сербенюк (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Квазінега-$\tilde Q$-представлення як узагальнення представлення дійсних чисел деякими знакозмінними рядами

Тетяна Степанюк (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна)
Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості в інтегральних метриках

Марія Стефанчук (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Задача про тінь для сфер

Вероніка Суділовська (Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, Київ, Україна)
Про метод знаходження оператора $C$ за допомогою операторних рiвнянь Рiккатi

Андрій Таргонський (Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна)
Одна екстремальна задача на колi для iнварiантного функцiоналу

Максим Ткачук (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Задача Мізеля

Оксана Федуник-Яремчук (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна)
Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних

Артем Чуйков (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Про одну неперервну ніде не монотонну функцію, задану за допомогою ланцюгового дробу

Вікторія Шкапа (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Гріді-алгоритми на класах $(\psi,\beta)$-диференційовних періодичних функцій

Сергій Янченко (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Наближення функцiй з iзотропних класiв Нiкольського–Бєсова сумами типу Валле Пуссена

Диференціальні рівняння і математична фізика

Анна Аноп (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Загальні еліптичні задачі в просторах Хермандера

Іванна Бецко (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Про існування неперервних розв'язків систем різницевих рівнянь

Віра Болух (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Апроксимацiя вiльної енергiї Гельмгольца в рамках моделi комiркового газу

Іванна Бондар (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Регуляризація лінійних імпульсних крайових задач для інтегро-диференціальних систем

Олена Ванєєва (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Групова класифікація квазілінійних рівнянь реакції-дифузії

Михайло Войтович (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про існування неперервних розв'язків нелінійних еліптичних рівнянь четвертого порядку з сильно зростаючими молодшими членами

Ірина Волянська (Національний університет "Львівська політехніка", Україна)
Триточкова задача для рiвняння з частинними похiдними у плоскiй областi

Ігор Гап'як (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Кінетичне рівняння Фоккера-Планка для системи пружних куль

Грета Гержановська (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Асимптотичні зображення розв'язків суттєво нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку

Зоя Гладка (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, Харків, Україна)
Задачi розсiювання для операторiв Шрьодiнґера з потенцiалами типу сходинки

Євгенія Гнип (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про фредгольмові крайові задачі з параметром на просторах Соболєва

Анна Гончарук (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна)
Аналог формули Коші для розв'язку лінійного диференціального неоднорідного рівняння в просторі раціональних функцій

Надія Гузик (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Визначення коефіцієнтів у параболічному рівнянні з виродженням в області з вільною межею

Віталій Гут (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Асимптотичні властивості власних значень та власних підпросторів еліптичного диференціального оператора четвертого порядку з сингулярно збуреними коефіцієнтами

Наталя Денисенко (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна)
Про періодичні розв'язки систем диференціально-функціональних рівнянь з параметром та їх властивості

Тетяна Єрьоміна (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Про неперервні розв'язки систем лінійних різницево-функціональних рівнянь

Ірина Зеленська (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, Україна)
Стабільна диференціальна точка звороту другого роду в системі сингулярно збурених рівнянь

Ольга Ільницька (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Задача для параболічного рівняння із запізненням та виродженням у початковий момент

Наталія Ічанська (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Україна)
Інваріантність нелінійних еволюційних рівнянь відносно конформної алгебри

Арсен Клевцовський (Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Асимптотичний аналiз крайової задачi в тонкiй каскаднiй областi з локальним збуренням геометрiї

Інна Ключник (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, Україна)
Асимптотичне інтегрування системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних

Сергій Коваленко (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Україна)
Груповий аналіз (2+1)-вимірних рівнянь типу Перона-Маліка

Надія Козлова (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Фредгольмові інтегральні рівняння з керуванням

Надія Коновенко (Одеська національна академія харчових технологій, Україна)
Про конформну еквівалентність шарів на площині

Катерина Корепанова (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Асимптотика розв'язків диференціальних рівнянь з правильно змінними нелінійностями

Ґжеґож Кудук (Інститут математики, Ряшів, Польща)
Задача з інтегральними умовами для еволюційного рівняння високого порядку

Антон Кузь (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболічного рівняння

Оксана Курікша (Чорноморський державний університеті ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна)
Груповий аналіз класу рівнянь типу КдФ п'ятого порядку

Євгенія Лесіна (Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Україна)
Про розв'язок однієї задачі інтегральної геометрії

Діана Ліманська (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Про асимптотичну поведінку розв'язків класів систем диференціальних рівнянь, які не розв'язані відносно похідних, у випадку усувної особливої точки

Валерій Лось (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна)
Про деякі параболічні задачі у просторах Хермандера

Олена Магда (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Україна)
Симетрії Лі та точні розвязки класу рівнянь типу Кортевега-де Фріза

Віктор Мазуренко (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Умови розв'язності слабкозбуреної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з мірами

Оксана Медвідь (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Метричні оцінки малих знаменників задачі з інтегральними умовами для псевдодиференціальних рівнянь

Віталій Мелешко (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Автоколивання та автохвилі у моделі Гірера-Мейнхардта з дробовими похідними

Юлія Мисло (Ужгородський національний університет, Україна)
Про майже періодичні розв'язки імпульсної системи із запізненням

Юрій Міщенко (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ, Україна)
Реалізація операторних алгебр складених ферміонів (бозонів) алгебрами деформованого осцилятора. Характеристики заплутаності

Євген Очеретнюк (Черкаський державний технологічний університет, Україна)
Метод порівняння для диференціальних рівнянь з похідною Хукухари у просторі $conv(\mathbb R^2)$

Олена Пасічник (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Задача Коші для півлінійного рівняння дифузії з похідною дробового порядку $\alpha\in(1;2)$ за часом

Ольга Пелехата (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна)
Неперервність за параметром розв'язків одновимірних загальних крайових задач

Катерина Плаксій (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна)
Резонансна динаміка дисипативної системи з обмеженим збуренням та нелінійним віброгасником

Олександр Покутний (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Обмеженi розв’язки операторного рiвняння Рiккатi

Іван Полігас (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Задача з рухомими межами для виродженої гіперболічної системи квазілінійних рівнянь у канонічній формі Шаудера

Северін Пошта (Чеський технічний університет Праги, Чеська Республіка)
Груповий аналіз класу рівнянь типу КдФ п'ятого порядку

Зоя Притула (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Автоколивання та автохвилі у моделі Гірера-Мейнхардта з дробовими похідними

Богдан Репета (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Про один випадок динамічної біфуркації автоколивань у системі з малим параметром

Іван Савка (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Задача з нелокальними умовами спряження для системи гіперболічного та параболічного рівнянь

Михайло Симотюк (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Багатоточкова задача для системи параболічних рівнянь високого порядку

Віталій Слинько (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Україна)
Метод порівняння для диференціальних рівнянь з похідною Хукухари у просторі $conv(\mathbb R^2)$

Олександра Соколова (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна)
Існування деяких формальних розв’язків напів’явних систем диференціальних рівнянь типу Бріо та Буке

Віталій Солдатов (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Про граничну теорему для крайових задач для систем диференціальних рівнянь порядку $r\geq1$ у просторах $C^{(n+r)}[a,b]$

Наталія Страп (Національний університет "Львівська політехніка", Україна)
Про розв’язнiсть нелокальної задачi для системи диференцiальних рiвнянь з операторними коефiцiєнтами в просторах рядiв Дiрiхле-Тейлора

Олександр Страх (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Україна)
Нетерові крайові задачі для інтегро-динамічних систем на часовій шкалі

Микола Стрельніков (Київський інститут бізнесу та технологій, Ніжин, Україна)
Асимптотичний аналіз загального розв'язку лінійних сингулярно збурених систем з багатьма параметрами

Іван Тимків (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна)
Багатоточкова задача для системи параболічних рівнянь високого порядку

Володимир Федорчук (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Про точні розв'язки деяких $P(1,4)$-інваріантних рівнянь Д'Аламбера

Юлія Федчун (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Про кінетичну еволюцію взаємодіючих частинок, які моделюють системи математичної біології

Тарас Фірман (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Глобальна розв'язність задачі Коші для зчисленних систем диференціальних рівнянь

Оксана Флюд (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Примежовий шар у мішаній задачі для виродженої гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку

Киріакос Хараламбус (Університет Нікосіі та університет Кіпру, Кіпр)
Групова класифікація системи рівнянь, що виникає у фізиці плазми

Лариса Хількова (Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету, Рубіжне, Україна)
Усереднена модель дифузії в сильно зв'язному пористому середовищі з нелінійним поглинанням на межі

Юлія Хомич (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Про квазіареальну деформацію гелікоїда з обмеженням на відхилення від дотичної площини

Дмитро Хомяк (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Задача з нелокальними умовами для навантаженого гіперболічного рівняння

Анатолій Хорошун (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ, Київ, Україна)
Абсолютна параметрична стійкість неточних сингулярно збурених систем

Амір Хошманді (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна)
Узагальнені операції векторно-тензорного аналізу, інтегральне представлення вирішення основної задачі векторного аналізу

Андрій Цебенко (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Boundary optimal control for parabolic problem without initial conditions

Тетяна Чайковська (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, Україна)
Про спектри коливань зіркового графу з стілтьєсівських струн

Ольга Чепок (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Асимптотична поведінка деяких класів розв'язків диференціальних рівнянь з правильно та швидко змінними в околах особливих точок нелінійностями

Ірина Чепурухіна (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Про еліптичні крайові задачі з додатковими невідомими функціями на межі області у просторах Хермандера

Анатолій Чиж (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Задача теплопровідності для циліндричної оболонки із змінними коефіцієнтами теплообміну

Пен Ює (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна)
Узагальнені операції векторно-тензорного аналізу, інтегральне представлення вирішення основної задачі векторного аналізу

Прикладна та обчислювальна математика

Ольга Волкова (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Рухи неавтономного гіростата при незмінній барицентричній проекції кінетичного моменту

Богдан Грицько (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Моделювання стаціонарних температурних полів в плоских областях із тонкими включеннями у випадку змішаних граничних умов

Сергій Грищук (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Ефективна провідність плоского композиційного матеріалу типу овал - овальне кільце

Вікторія Грушковська (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Швидкість спадання розв'язків суттєво нелінійної системи з резонансами парних порядків

Ольга Дудік (Кримський інженерно-педагогічний університет, Сімферополь, Крим)
Операторний підхід до проблеми малих коливань маятника, що обертається, з капілярною в'язкою рідиною

Сергій Іващенко (Національний університете "Львівська політехніка", Україна)
Точна триточкова рiзницева схема для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку з крайовими умовами третього роду

Віктор Кириченко (Національний авіаційний університет, Київ, Україна)
Дослідження хаотичної динаміки важкого гіроскопа

Аркадій Кіндибалюк (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Обчислювальна схема узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для узагальненої динамічної системи Бюргерса

Юлія Кучер (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Асимптотична поведiнка власних значень iнфiнiтезiмального генератора напiвгрупи в задачi стабiлiзацiї пружної балки

Анастасія Недашковська (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна)
Ітераційний метод розв’язування системи поліноміальних рівнянь другого степеня

Юлія Новікова (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Стабілізація руху твердого тіла з пружною пластиною

Наталія Романюк (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Нова алгоритмiчна реалiзацiя FD-методу для задачi Штурма-Лiувiлля четвертого порядку

Ніна Савченко (Національний аерокосмічний університет ім М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна)
Використання динамiчного поглинача коливань для стабiлiзацiї положення рiвноваги подвiйного математичного маятника

Дмитро Ситник (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Паралельні чисельні методи для абстрактного рівняння Шрьодінгера з залежністю від часу

Софія Твардовська (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, Львів, Україна)
Дослiдження хвильових властивостей у пористих тiлах пiд дiєю зовнiшнього перiодичного електричного поля

Ольга Шологон (Національний університет "Львівська Політехніка", Україна)
Обчислення структурної складності шляхом об'єднання VHDL та SH моделей для помножувача Мастровіто, реалізованого в полях Галуа $GF(2m)$

Юлія Шологон (Національний університет "Львівська Політехніка", Україна)
Визначення структурної складності помножувачів у полях Галуа $GF(2m)$, реалізованих за допомогою алгоритму Мастровіто та класичного двокрокового алгоритму

Теорія ймовірностей і математична статистика

Ірина Блажієвська (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Швидкість збіжності корелограмної оцінки перехідної функції лінійної системи з шумом

Ірина Дьогтєва (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Україна)
Моделювання зовнiшнiх впливiв за допомогою марковських процесiв

Михайло Капустей (Ужгородський національний університет, Україна)
Швидкість збіжності до стійких законів розподілу

Євген Карнаух (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна)
Резольвента для ВМЕ процесу Леві, зупиненого в момент досягнення рівня

Мар'яна Ляска (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Україна)
Стохастичне керування портфелем цінних паперів

Олексій Руденко (Інститут математики НАНУ, Київ, Україна)
Рівномірні оцінки зверху на щільність виродженого дифузійного процесу

Ростислав Ямненко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)
Деякі властивості узагальненого процесу ϕ-субгауссового ДБР