²˲


.

Vitalii B. Vasylyk

Senior researcher. Department of computational mathematics
office 227
Tel. (044)234-5563

 e-mail: vasylyk@imath.kiev.ua

Volodymyr L. Makarov