С Т А Т У Т
УКРАЇНСЬКОГО МАТЕМАТИЧНОГО ТОВАРИСТВА
$\mbox{}$м. Київ - 1995 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Українське математичне товариство (далі -- УМТ) -- всеукраїнська творча громадська організація, що об'єднує на засадах добровільності, рівноправності його членів громадян, які працюють в галузі фундаментальної й прикладної математики та її викладання.
1.2.
УМТ діє у відповідності з Конституцією, чинним законодавством України і цим Статутом.
1.3.
Дія УМТ поширюється на територію України.
1.4.
Місце знаходження керівного органу -- м. Київ, вул. Терещенківська, 3.
II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.
Метою УМТ є задоволення та захист творчих інтересів математиків, сприяння створенню умов для їх роботи, розвитку математичної науки та освіти і впровадженню наукових розробок у практику.
2.2.
Основними завданнями УМТ є:
а)
сприяння розвиткові математики в Україні, виявлення й підтримка її перспективних напрямків;
б)
поширення математичних знань, поліпшення математичної освіти, залучення до математики талановитої молоді;
в)
підтримка кращих традицій українських математичних шкіл;
г)
популяризація досягнень вітчизняної математики як в Україні, так і поза її межами;
д)
координація наукових досліджень, що ведуться в різних установах України;
е)
встановлення та зміцнення зв'язків із зарубіжними науковими товариствами та організаціями, фондами, видавництвами й інформаційними центрами;
ж)
розповсюдження науково-технічної інформації з математики;
з)
турбота про розвиток української математичної термінології, сприяння підготовці та виданню українською мовою наукових праць, словників, довідників, підручників;
і)
сприяння створенню сучасної інформаційної інфраструктури для інтеграції математиків України в інформаційний простір світового наукового співтовариства.
2.3.
Для вирішення цих завдань УМТ у порядку, встановленному чинним законодавством:
а)
проводить конференції з різноманітних розділів фундаментальної та прикладної математики;
б)
засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;
в)
забезпечує членів УМТ інформацією про з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки, конкурси, про видання математичної літератури, про досягнення в галузі математики тощо;
г)
встановлює і розвиває контакти з математиками та громадськими неурядовими організаціями інших країн, сприяє організації стажування та навчання у вітчизняних та закордонних наукових закладах;
д)
дбає про розвиток української наукової мови і якнайшвидше впровадження в життя Закону про державну мову України на лекціях, семінарах, конференціях, тощо;
е)
встановлює премії УМТ та почесні звання УМТ;
ж)
здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств.
III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1.
УМТ має індивідуальне та колективне членство.
3.2.
Індивідуальними членами УМТ можуть бути громадяни України та особи без громадянства, які мають наукові роботи в галузі математики або методики математики та визнають Статут УМТ. Прийом у члени УМТ здійснюється його регіональними організаціями на підставі особистої заяви і письмової рекомендації двох його членів.
3.3.
Колективними членами УМТ можуть бути організації та регіональні товариства, які ведуть математичні дослідження, їх поширення та застосування. Прийом у колективні члени УМТ здійснюється його Координаційною радою на підставі рішення керівного органу відповідного колективу.
3.4.
Індивідуальні члени УМТ мають право обирати та бути обраними у всі органи УМТ; брати участь в обговоренні наукових, організаційних та фінансових справ товариства, одержувати регулярну інформацію про його діяльність; публікувати роботи у виданнях УМТ; користувались пільгами при передплаті та придбанні видань УМТ, при сплаті організаційних внесків за участь в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, які проводить УМТ.
3.5.
Колективні члени УМТ додатково мають право делегувати представника з ухвальним голосом на Загальні збори товариства; проводити на території України під егідою УМТ конференції, наради, симпозіуми, семінари, виставки; направляти на конференції, наради, симпозіуми, семінари, які проводить УМТ, лімітовану кількість учасників з пільговою оплатою організаційних внесків. Коллективні члени УМТ мають також переважне право на отримання математичної літератури, що надається УМТ різними організаціями, на участь у виконанні робіт, що приймає на себе УМТ, на використання інфраструктури для розповсюдження інформації та організації співробітництва з іншими членами УМТ.
3.6.
Член УМТ зобов'язаний додержуватись його Статуту, сплачувати член-
ські внески, виконувати рішення керівних органів УМТ.
3.7.
Індивідуальному члену УМТ видається відповідне посвідчення про членство.
3.8.
Членство в УМТ припиняється за бажанням члена товариства або за порушення його Статуту рішенням регіональної організації УМТ.
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА
4.1.
Члени УМТ об'єднуються в регіональні математичні товариства за територіальною ознакою.
4.2.
Організації, що входять до складу УМТ, можуть бути юридичними особами, в цьому випадку вони керуються у своїй діяльності власним Статутом, положення якого не суперечать Статуту УМТ.
4.3.
Організації, які не набувають прав юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування в органах державної виконавчої влади. В цьому випадку вони діють на підставі положення, яке затверджується Координаційною радою.
4.4.
Вищим органом УМТ є його Загальні збори, які збираються не менше одного разу на два роки. Норма представництва на зборах встановлюється Координаційною радою УМТ.
4.5.
Загальні збори обирають президента, віце-президентів, секретаря та
скарбника, ревізійну комісію, формують Координаційну раду, затверджують Бюро Координаційної ради строком на два роки, причому член товариства може бути обраний на одну і ту ж виборну посаду не більше як на два терміни підряд. Загальні збори приймають Статут, вносять до нього зміни та доповнення, визначають основні напрямки діяльності на поточний період, реалізують права власності на майно та кошти УМТ, приймають рішення про припинення діяльності УМТ.
4.6.
Загальні збори вважаються такими, що відбулися, якщо на них присутні не менше 1/2 обраних делегатів. Рішення зборів приймаються більшістю голосів.
4.7.
Президент та віце-президенти:
4.8.
Координаційна рада товариства, кількісний склад якої визначається Загальними зборами УМТ, складається з представників регіональних організацій товариства (2/3 складу), список яких затверджується загальними зборами, та осіб, обраних безпосередньо зборами (1/3 складу). При цьому кожна регіональна одиниця має не менше одного представника в Координаційній раді. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Координаційної ради. Рішення приймаються більшістю голосів.
4.9.
Координаційна рада УМТ координує роботу регіональних організацій
УМТ у період між Загальними зборами. Координаційна рада УМТ:
4.10.
Координаційна рада УМТ обирає Бюро Координаційної ради та затверджує виконавчого секретаря Бюро.
4.11.
Бюро Координаційної ради УМТ проводить поточну роботу по виконанню рішень Загальних зборів та Координаційної ради. Воно також розглядає заяви членів УМТ.
V. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
5.1.
Майно УМТ складається з наукового та технічного обладнання, споруд, транспортних засобів, матеріалів тощо, придбаних на кошти, а також переданих УМТ державними, кооперативними, громадськими організаціями та окремими особами. Майно УМТ використовується для забезпечення його статутної діяльності.
5.2.
Кошти УМТ складаются з членських внесків, добровільних внесків окремих осіб та організацій, надходжень від видавничої діяльності УМТ.
Кошти товариства витрачаються на статутну діяльність та оплату праці штатних працівників УМТ.
VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
6.1.
УМТ є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунок в банку; печатку, бланк із своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Координаційною радою. УМТ може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права. Виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.
VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
7.1.
Припинення діяльності УМТ може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації.
7.2.
Реорганізація товариства здійснюється рішенням загальних зборів УМТ.
7.3.
Ліквідація товариства здійснюється ліквідаційною комісією на підставі рішення загальних зборів УМТ або суду.
7.4.
Кошти та майно УМТ, в тому числі в разі ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.