Відділ теорії функцій

Доктор фізико-математичних наук
провідний науковий співробітник відділу теорії функцій,
голова профспілкового комітету Інституту математики НАН України
СЕРДЮК Анатолій Сергійович

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА


РЕЗЮМЕ

П.І.Б.: СЕРДЮК Анатолій Сергійович.
Дата народження: 5 жовтня 1968 року (м. Городок Хмельницької області).
Закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту в 1992 році.
Захистив кандидатську дисертацію "Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій" зі спеціальності 01.01.01 - "математичний аналіз" в Інституті математики Національної академії наук України в листопаді 1995 року під керівництвом члена-кореспондента НАН України О.І.СТЕПАНЦЯ.
В лютому 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук “Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій” зі спеціальності 01.01.01 – "математичний аналіз" (науковий консультант: член-кореспондент НАН Україны О.І.СТЕПАНЕЦЬ).
Основні наукові інтереси зосереджені в галузі теорії наближення функцій дійсної змінної.
З 1997 по 2006 роки займав пост вченого секретаря Українського математичного товариства.
В 2003 році Указом Президента України на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки А.С.СЕРДЮКУ присуджено премію Президента України для молодих вчених за цикл праць «Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінної».
З лютого 2007 року очолює профспілкову организацію Інституту математики НАН України, член Вченої ради Інституту математики НАН України.
Під керівництвом А.С.СЕРДЮКА

 • у 2009 році Євген ОВСІЙ захистив кандидатську дисертацію "Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій лінійними методами",
 • у 2013 році Андрій МУСІЄНКО захистив кандидатську дисертацію "Нерівності типу Лебега для сум Валле-Пуссена класів (ψ,β)-диференційовних функцій",
 • в 2014 году Віктор ВОЙТОВИЧ захистив кандидатську дисертацію "Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена",
 • в 2015 году Ульяна ГРАБОВА захистила кандидатську дисертацію "Оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах (ψ,β)-диференційовних функцій".

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Сердюк А.С. О наилучшем приближении классов сверток периодических функций тригонометрическими полиномами. -Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С.1255-1261.
 2. Сердюк А.С. Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій. - Автореферат дисертації … кандидата фіз.-мат.наук. – Київ, 1995. – 20 с.
 3. Сердюк А.С. Оцінки поперечників за Колмогоровим класів нескінченно диференційовних періодичних функцій. - Укр. мат. журн. – 1997. – Т. 49, № 12. – C. 1700–1706.
 4. Сердюк А.С. Оцінки поперечників та найкращих наближень класів згорток періодичних функцій. - Ряди Фур’є: теорія і застосування: Праці Ін-ту математики НАН України. – 1998. – Т.20. – С. 286–299.
 5. Сердюк А.С. Наближення аналітичних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами в метриці L. - Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Київ: Ін– математики НАН України, 1998. – Вип. 3. – С. 240 – 250.
 6. Сердюк А.С. Про існування та єдиність розв'язку задачі рівномірної SK-сплайн інтерполяції. Укр. мат. журн. – 1999. – Т.51, № 4. – C. 486–492.
 7. Сердюк А.С. Поперечники та найкращі наближення класів згорток періодичних функцій. - Укр. мат. журн. – 1999. – Т.51, № 5. – C. 674–687.
 8. Сердюк А.С. Про асимптотично точні оцінки похибки наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами функцій високої гладкості. - Доп. НАН України. – 1999. – № 8. – C. 29–33.
 9. Сердюк А.С. Наближення періодичних функцій високої гладкості інтерполяційними тригонометричними поліномами в метриці L1. - Укр. мат. журн. – 2000. – Т.52, № 7. – C. 994–998.
 10. Сердюк А.С. Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами нескінченно диференційовних періодичних функцій в інтегральній метриці. - Укр. мат. журн. – 2001. – Т.53, № 12. – C. 1654–1663.
 11. Сердюк А.С. Наближення періодичних аналітичних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами в метриці простору L. - Укр. мат. журн. – 2002. – Т.54, № 5. – C. 692–699.
 12. Сердюк А.С. Про найкраще наближення на класах згорток періодичних функцій. - Теорія наближення функцій та суміжні питання: Праці Інституту математики НАН України. – 1998. – Т.35. – C.172–194.
 13. Сердюк А.С. Поперечники в просторі Sp класів функцій, що означаються модулями неперервності їх ψ-похідних. - Екстремальні задачі теорії функцій та суміжні питання : Праці Ін-ту математики НАН України. – 2003. – Т.46. – C. 229–248.
 14. Сердюк А.С. Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена. - Укр. мат. журн. — 2004. — Т.56, №1. — C. 97–107.
 15. Сердюк А.С. Наближення нескінченно диференційовних періодичних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами. - Укр. мат. журн. — 2004. — Т.56, №4. — C. 495–505.
 16. Сердюк А.С. Про один лінійний метод наближення періодичних функцій. - Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. — 2004. — Т.1, №1. — С.295-336.
 17. Сердюк А.С. Найкращі наближення і поперечники класів згорток періодичних функцій високої гладкості. - Укр. мат. журн. — 2005. — Т.57, №7. — C. 946–971.
 18. Сердюк А.С. Наближення класів аналітичних функцій сумами Фур’є в рівномірній метриці. - Укр. мат. журн. — 2005. — Т.57, № 8. — C.1079–1096.
 19. Сердюк А.С. Наближення класів аналітичних функцій сумами Фур’є в метриці простору Lp. - Укр. мат. журн. — 2005. — T.57, № 10. — C.1395–1408.
 20. Сердюк А.С. Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційованих періодичних функцій. - Автореферат дисертації … доктора фіз.-мат. наук. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. – 34 с.
 21. Сердюк А.С., Сорич В.А. Найкраще сумісне наближення функцій та їх похідних тригонометричними поліномами. - Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського педін-ту. – 1993. – С.63-75.
 22. Сердюк А.С., Степанец А.И. О существовании интерполяционных SK-сплайнов. - Укр. мат. журн. - 1994. - 46, №11.- С.1546 –1554.
 23. Сердюк А.С., Степанец А.И. Оценка снизу поперечников классов сверток периодических функций в метриках C и L. - Укр. мат. журн. - 1995. – 47, № 8. – С.1112–1121.
 24. Степанец А.И., Сердюк А.С. Приближение суммами Фурье и наилучшие приближения на классах аналитических функций. - Укр. мат. журн. – 2000. – Т.52, №3. – C.375–395.
 25. Степанец А.И., Сердюк А.С. Неравенства Лебега для интегралов Пуассона. - Укр. мат. журн. – 2000. – Т.52, № 6. – C. 798–808.
 26. Степанець О.І., Сердюк А.С. Оцінка залишку наближення інтерполяційними тригонометричними многочленами на класах нескінченно диференційовних функцій. - Теорія наближення функцій та її застосування : Праці Ін-ту математики НАН України. — 2000. — Т.31. — С. 446–460.
 27. Степанец А.И., Сердюк А.С. Приближение периодических аналитических функций интерполяционными тригонометрическими многочленами. - Укр. мат. журн. – 2000. – Т.52, №12. – C.1689–1701.
 28. Степанець О.І., Сердюк А.С. Наближення аналітичних функцій сумами Фур’є. - Доповіді НАН України. — 2000. — №12. — С.20-24.
 29. Степанец А.И., Сердюк А.С. Прямые и обратные теоремы приближения функций в пространстве Sp. - Укр. мат. журн. — 2002. — Т.54, №1. — C. 106–124.
 30. Степанец А.И., Сердюк А.С. Неравенства Лебега для интегралов Пуассона. - Приближение аналитических периодических функций. – Киев, 2000. – С. 43 – 59. – (Препр./НАН Украины. Ин–т математики; 2000.1).
 31. Степанец А.И., Сердюк А.С. Приближение суммами Фурье и наилучшие приближения на классах аналитических функций. - Приближение аналитических периодических функций. – Киев, 2000. – С. 60–92. – (Препр./ НАН Украины. Ин–т математики; 2000.1)
 32. Сердюк А.С., Войцехівський В.Р. Нерівності типу Джексона при наближенні функцій з простору. - Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.2, №2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2005. – С.43–53.
 33. Сердюк А.С., Овсій Є.Ю. Наближення на класах цілих функцій сумами Валле Пуссена. - Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.5, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2008. – С.334–351.
 34. Сердюк А.С., Овсий Е.Ю. Приближения классов CψβHω обобщенными сумммами Зигмунда// Український математичний журнал. - 2009. - 61, №4. – С.524–537.
 35. Сердюк А.С., Соколенко І.В. Найкраще наближення інтегралів Пуассона функцій з класу H^\omega// Доповіді НАН України. - 2010. - №2. – С.33-37.
 36. Сердюк А.С. Приближение интегралов Пуассона суммами Валле Пуссена в равномерной и интегральных метриках// Український математичний журнал. - 2010. - 62, №12. – С.1672-1686.
 37. Сердюк А.С., Соколенко І.В. Лінійні методи наближення та найкращі наближення інтегралів Пуассона функцій із класів H^omega_p у метриках просторів L_p// Український математичний журнал. - 2010. - 62, №7. – С.979-996.
 38. Сердюк А.С. Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена в рівномірній та інтегральній метриках// Вісник Слов'янського державного педагогічного університету. - Математика. - 2010. - 1, №4. – С.107-127.
 39. Сердюк А.С., Войтович В.А. Наближення класів цілих функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена. - Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.7, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2010. – С.274-297.
 40. Сердюк А.С., Мусієнко А.П. Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена при наближенні інтегралів Пуассона. - Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.7, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2010. – С.298-316.
 41. Serdyuk A, Ovsii I. On the best approximation of certain classes of periodic functions by trigonometric polynomials// Azerbaijan Journal of Mathematics. - 2011. - 1, №1. – P.129–144.
 42. Сердюк А.С., Чайченко С.О. Наближення класів аналітичних функцій лінійним методом спеціального вигляду // Український математичний журнал. - 2011. - 63, №1. – С.102–109.
 43. Serdyuk А.S., Sokolenko I.V. Asymptotic Behavior of Best approximations of Classes of Periodic Analitic Functions Defined by Moduli of Continuity// ulgarian-Turkish-Ukrainian Scientific Conference "Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications", Sunny Beach, 15-20 September, 2010. – Sofia: Academic Publishing House "Prof. Marin Drinov", 2011. – P. 173–182.
 44. Serdyuk А.S., Sokolenko I.V. Asymptotic behavior of best approximations of classes of Poisson integrals of functions from// Journal of Approximation Theory. - 2011. - 163, №11. – P. 1692-1706.
 45. Сердюк А.С., Соколенко І.В. Рівномірні наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій лінійними методами. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.8, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2011. – С.181-189.
 46. Сердюк А.С. Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами на класах періодичних аналітичних функцій// Український математичний журнал. - 2012. - 64, №5. – С.698-712.
 47. Serdyuk A.S., Ovsii Ye.Yu. and Musienko A.P. Approximation of classes of analytic functions by de la Vallee Poussin sums in uniform metric// Rendiconti di Matematica. - 2012. - 32, №1-2. – С.1-15.
 48. Самойленко А.М., Романюк А.С., Сердюк А.С., Соколенко І.В. Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України, професора О.І. СТЕПАНЦЯ (1942-2007)// Український математичний журнал. - 2012. - 64, №10. – С.1438-1440.
 49. Serdyuk A.S., Ovsii Ye.Yu. Uniform approximation of Poisson integrals of functions from the class H_\omega by de la Vallee Poussin sums// Analysis Mathematica. - 2012. - 38, №4. – С.305-325.
 50. Мусієнко А.П., Сердюк А.С. Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах аналітичних функцій // Український математичний журнал. - 2013. - 65, №4. – С.522-537.
 51. Мусієнко А.П., Сердюк А.С. Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах цілих функцій // Український математичний журнал. - 2013. - 65, №5. – С.642-653.
 52. Сердюк А.С., Боденчук В.В. Оцінки колмогоровських поперечників класів інтегралів Пуассона// Доповіді НАН України. - 2013. - №5. – С.31-36..
 53. Serdyuk А.S., Bodenchuk V.V. Exact values of Kolmogorov widths of classes of Poisson integrals// Journal of Approximation Theory. - 2013. - 173, №9. – P. 89-109.
 54. Грабова У.З., Сердюк А.С. Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів (ψ,β)-диференційовних функцій // Український математичний журнал. - 2013. - 65, №9. – С.1178-1189.
 55. Самойленко А.М., Моторний В.П., Бабенко В.Ф., Вакарчук В.Ф., Пелешенко Б.Г., Романюк А.С., Сердюк А.С., Тригуб Р.М. Майор Пилипович Тіман (до 90-річчя від дня народження)// Український математичний журнал. - 2013. - 65, №8. – С.1141–1144.
 56. Сердюк А.С., Боденчук В.В. Оцiнки знизу колмогоровських поперечникiв класiв iнтегралiв Пуассона // Теорія наближення функцій та суміжні питання. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.10, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2011. – С.204–221.
 57. Сердюк А.С., Грабова У.З. Оцiнки рiвномiрних наближень сумами Зигмунда на класах згорток перiодичних функцій // Теорія наближення функцій та суміжні питання. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.10, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2011. – С.222–244.
 58. Сердюк А.С., Соколенко І.В. Наближення лiнiйними методами класiв (ψ,β)-диференцiйовних функцій // Теорія наближення функцій та суміжні питання. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.10, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2011. – С.245–254.
 59. Сердюк А.С., Степанюк Т.А. Порядковi оцiнки найкращих наближень i наближень сумами Фур’є класiв нескінченно диференцiйовних функцій // Теорія наближення функцій та суміжні питання. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - Т.10, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2011. – С.255–282.
 60. Serdyuk А.S., Ovsii Ie.Yu. Uniform approximation of periodical functions by trigonometric sums of special type// ISRN Math. Anal. 2014, Article ID 165389, 11 p.
 61. Сердюк А.С., Степанюк Т.А. Оцінки найкращих наближень класів нескінченно диференційовних функцій в рівномірній та інтегральній метриках // Український математичний журнал. - 2014. - 66, №9. – С.1244–1256.
 62. Сердюк А.С., Степанюк Т.А. Порядкові оцінки найкращих наближень та наближень сумами Фур’є в рівномірній метриці класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості // Український математичний журнал. - 2014. - 66, №12. – С.1658–1675.
 63. Сердюк А.С., Степанюк Т.А. Оцінки найкращих m-членних тригонометричних наближень класів аналітичних функцій// Доповіді НАН України. - 2015. - №2. – С.32 – 37..
 64. Боденчук В.В., Сердюк А.С. Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій І // Український математичний журнал. - 2015. - 67, №6. – С.719 – 738.
 65. Боденчук В.В., Степанюк Т.А. Порядкові оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості // Український математичний журнал. - 2015. - 67, №7. – С.916 – 936.
 66. Боденчук В.В., Сердюк А.С. Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій ІI // Український математичний журнал. - 2015. - 67, №8. – С.1011 –1018.
 67. Сердюк А.С., Степанюк Т.А. Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості// Доповіді НАН України. - 2015. - №7. – С.13 –19..

Англійська версія Російська версія

© Copyright 2015 Відділ теорії функцій