Follow blue arrows from the Vokzalnaya SQ. up to the hotel Znannya (31 Nikolsko-Botanicheskaya Str.) (1200 m)