Go 2 stations from the metro station Vokzalna up to the  metro station Teatralna. Then follow green arrows from the metro station up to the hotel St. Petersburg (4 Shevchenko Blvd.)