Go 2 stations from the metro station Vokzalna up to the  metro station Teatralna. Then follow green arrows from metro station “Teatralna” up to Institute of Mathematics (3 Tereshchenkivska Str.)