Український математичний конгрес - 2009


Микола Заболоцький (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна)

Зростання характеристик цілих функцій нульового порядку

Досліджено зв’язок між асимптотичним поводженням логарифму цілої функції f, її нулями, логарифмічною похідною та коефіцієнтами Фур’є ln f.