Український математичний конгрес - 2009


В'ячеслав Старков (Інститут фізики НАН України, Київ, Україна)

Методи обчислювальної фізики розв'язання некоректних та нелінійних задач лазерної оптики

Розглянуто методи обчислювальної фізики розв'язання задачі математичної інтерпретації експериметальних досліджень оптичних властивостей тонких слоїв (наноплівок) пористих матеріалів, а також дослідження математичної моделі нестаціонарного енергообміну між двома взаємодіючими хвилями в оптично нелінійному середовищі. Для опису вимірювального тракту експериментальної лазерної установки побудовано математичну модель у вигляді інтегрального рівняння Фредгольма першого роду, в якому ядро — функція "шапочка", розроблена модифікація методу Ландвебера розв’язання некоректної задачі. Побудовано математичну модель нестаціонарного енергообміну у вигляді нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра. Наведено результати обчислювального експерименту.