Український математичний конгрес - 2009


Павло Шигорін, А.В. Свідзинський (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна)

Модифікований метод Боголюбова побудови дворідинної гідродинаміки

Модифіковано метод Боголюбова [1] побудови рівнянь ідеальної дворідинної гідродинаміки надплинного гелію-4.

Зокрема, для одержання рівнянь переносу, які виражають закони збереження адитивних термодинамічних величин, використовуються рівняння руху для нормальної та аномальної кореляційних функцій, записані в мішаному представленні Вігнера. Це дозволяє в рівняннях руху для кореляційних функцій явно виділити просторові градієнти, і отримати з них рівняння переносу.

Також розроблено метод обчислення потоків гідродинамічних величин, на основі явного виразу для локально-рівноважного статистичного оператора надплинного гелію-4.

REFERENCES:
[1] Боголюбов Н.Н. // Препринт ОИЯИ. -- 1963. -- D-1395.