Український математичний конгрес - 2009


Богдан Подлевський (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)

Чисельний метод побудови кривих власних значень та знаходження точок галуження нелінійних двопараметричних спектральних задач

Для нелінійної матричної двопараметричної задачі запропоновано алгоритм побудови кривих власних значень, а також обчислення точок галуження. В основі алгоритму – чисельна процедура обчислення звичайних та частинних похідних (першої та другої) від детермінанта матриці.