Український математичний конгрес - 2009


Михайло Личак (Інститут космічних досліджень НАН та НКА України, Київ, Україна)

Статистичні характеристики не детермінованих послідовностей чи процесів на основі інтервального аналізу

Встановлення закономірностей проявів не детермінованих подій можливе лише на основі дослідження їх багатократних реалізацій, представлених у вигляді послідовностей. Проте, завжди маємо справу із скінченими послідовностями і тому неможливо на основі лише їх вивчення гарантувати точне дотримання таких закономірностей. Дана суперечність вирішується на основі методології інтервального аналізу. А саме, вводяться інтервальні статистичні характеристики (функції) не детермінованих послідовностей [1], (чи неперервних процесів [2]), тобто гарантується дотримання певних закономірностей лише з деякою точністю. Окремо виділяється абстрактно-теоретичний випадок, коли при збільшенні довжини послідовності існує граничний перехід, в процесі якого інтервальні функції стають однозначними.

Пропонується теоретико-множинна модель невизначеності, коли розглядається деяка множина елементарних подій, на основі якої формуються послідовності за допомогою не детермінованого алгоритму вибору елементів цієї множини, якого будемо називати хаотичним, а сформовані ним послідовності – хаотичними. Хоча сам алгоритм невідомий, але вважаються відомими деякі інтервальні характеристики таких хаотичних послідовностей. Вони встановлюються на основі статистичної обробки частини із цих послідовностей, на якій вважається в повній мірі проявляться статистичні властивості алгоритму їх формування. Такі інтервальні характеристики слугують основою множинного оцінювання в задачах фільтрації та ідентифікації [3].

Спочатку розглядається дискретна множина елементарних подій, що складається із певної кількості упорядкованих і пронумерованих елементів. Для сформованої із неї хаотичної послідовності вводиться дискретна інтервальна функція розподілу її членів, а також інтервальна функція їх частот [4]. Звідси отримуються інтервальні оцінки частоти появи кожної з елементарних подій. Тоді, за умови існування вказаного раніше граничного переходу визначається дискретна функція імовірності появи в сформованій послідовності відповідних подій. Це поняття повністю аналогічне тому, що використовується в аксіоматичній теорії ймовірностей, але отримане із статистичного підходу, поєднаного з інтервальним аналізом [3]. Доказано існування інтервальної функції середнього для будь-якої кількості членів послідовності на ковзному інтервалі певної ширини та інших інтервальних статистичних характеристик, котрі при граничному переході дають відомі характеристики з теорії ймовірностей. Такого роду характеристики отримані також для випадку неперервної замкнутої обмеженої упорядкованої множини елементарних подій, з елементів якої формують послідовності чи неперервні процеси.

[1] Лычак М.М. Интервальные характеристики хаотических последовательностей // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – №5. – С. 58-71.
[2] Лычак М.М. Хаотические непрерывные процессы и их интервальные характеристики // Проблемы управления и информатики. – 2004. – №3. – С. 82-96.
[3] Лычак М.М. Интервальные функции распределения и скользящего среднего возмущений как основа множественного оценивания // Труды Всероссийского (с международным участием) совещания по интервальному анализу и его приложениям. – Санкт-Петербург. – 2006. – С. 78-82.
[4] Личак М.М. Інтервальна функція розподілу обмеженої хаотичної послідовності як основа не аксіоматичної теорії ймовірностей // Український математичний журнал. – 2008, т.60. – №8. – С. 1128-1137.