Український математичний конгрес - 2009


Віталій Гришакін (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна)

Розв'язок прямих та обернених нестаціонарних задач для пружних та в'язкопружних балок та пластин

Представлено результати розв’язання зворотних задач ідентифікації невідомих рухомих навантажень, що діють на балки й пластини, моделі яких дозволяють ураховувати диссіпацію енергії коливань. Розглядалися балки й пластини теорії Кирхгоффа-Лява, а також балки уточненої теорії С.П. Тимошенко. На основі моделі в’язко-пружної балки некласичної теорії здійснений облік як внутрішнього тертя в матеріалі балки, так і зовнішнього тертя від впливу навколишнього середовища. Це дозволяє при виборі необхідних значень коефіцієнтів загасання моделювати поводження балок, занурених, наприклад, у рідину. Ідентифікація рухомих навантажень проводилася шляхом чисельного рішення відповідних інтегральних рівнянь Вольтерра I-го роду.