Український математичний конгрес - 2009


Михайло Городній (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна)

Теорема Бохнера-Філліпса і властивості розв'язків різницевих рівнянь

За допомогою теореми Бохнера-Філліпса, яка узагальнює на випадок рядів з операторними коефіцієнтами відому теорему Вінера про абсолютно збіжні ряди Фур'є, досліджується питання про існування та єдиність обмежених (за нормою) або сумовних з р-им степенем розв'язків різницевих рівнянь у банаховому просторі.