next up previous
Next: About this document ... Up: G. Committees of the Previous: G.2. Program Committee

G.3. Organizing Committee

A. M. Samoilenko, (Chairman). Members of the Organizing Committee: Yu. M. Berezansky, O. M. Bogolyubov, O. A. Borisenko, V. V. Buldyhin, M. L. Horbachuk, P. M. Hudivok, O. K. Zakusylo, M. Z. Zhurovsky, H. S. Kit, M. P. Korneichuk, V. S. Korolyuk, V. M. Koshlyakov, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, V. V. Marynets, Yu. O. Mytropolsky, V. P. Motorny, B. B. Nesterenko, A. H. Nikitin, M. O. Perestyuk, D. Ya. Petryna, R. I. Petryshyn, M. I. Portenko, Ya. H. Prytula, A. V. Roiter, M. L. Sverdan, I. V. Serhienko, I. V. Skrypnyk, O. I. Stepanets (Vice-Chairman), V. I. Sukretny (Secretary), P. M. Tamrazov, E. Ya. Khruslov, V. V. Sharko, O. M. Sharkovs'ky, M. I. Shkil, M. I. Yadrenko, and S. V. Yanchuk (Executive Secretary).

2001-03-22