Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Жалій О.Ю. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Точно-розв'язні моделі гідродинамічної стабільності

Абстракт:
Метод відокремлення змінних застосовано до задачі визначення точно-розв'язних моделей гідродинамічної стабільності. З математичної точки зору проблема визначення стабільності даної течії представляє собою розв'язування системи рівнянь, що отримані з рівнянь Нав'є-Стокса лінеарізацією за основними течіями та знаходження множини всіх її можливих розв'язків, які дозволяють розщеплення збурень на нормальні моди. Повністю розглянуто випадки декартових та циліндричних координат. Наведено гідродинамічну інтерпретацію отриманих результатів.

Сумісна робота з Г.І. Бурде (Університет ім. Бен-Гуріона, Ізраїль)