Anatoliy Pavlyuk (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of NASU, Kiev, Ukraine)

On Bogomolnyi equation

Abstract:
Some generalizations of Bogomolnyi equation for Yang-Mills-Higgs theory are considered.