Mykola Portenko

Visiting Professor

1989, 1992     Fridrich Schiller University (Jena, Germany)
2001    Ivan Franko University (Lviv, Ukraine)
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2005, 2006    Michigan State University  (East Lansing, Michigan, USA)

2004, 2005  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University  (Chernivtsi, Ukraine)